W roku 2023 Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizator Programu: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, tel. 84 6643590, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi:  146 880,00 zł

Planowana liczba osób biorących udział w Programie:

- 10 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym

- 5 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących z osobą niepełnosprawną poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej to również czasowe zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe.

Członek rodziny bądź opiekun w  ramach programu będzie mógł skorzystać z maksymalnie 240 godzin wsparcia. Wsparcie będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 Usługi w ramach opieki wytchnieniowej obejmują m.in.:

  1. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej, 
  2. wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
  3. organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków:

  1. posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub
  2. posiada co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Warunkiem skorzystania opiekuna osoby niepełnosprawnej z opieki wytchnieniowej jest złożenie:

  1. karty zgłoszeniowej do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”,
  2. klauzuli informacyjnej RODO,
  3. klauzuli informacyjnej,
  4. oświadczenia członka rodziny/ opiekuna,
  5. kopii aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego lub,

Do wyżej wymienionych dokumentów można dodatkowo dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka, wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, tel. 84 6643590 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

UWAGA! Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.  Kwalifikacja uczestników do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników, aż do momentu wyczerpania limitu miejsc, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby posiadające wykonany pomiar oceny ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz w zakresie niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, jeśli jej wynik wyniesie od 18 do 75 punktów - stanowiącej załącznik nr 6 do Programu).

 

Wymagane załączniki do pobrania:

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023” (.pdf)

Karta zgłoszeniowa do programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” (.docx)

Karta pomiaru (.docx)

Klauzula informacyjna RODO (.docx)

Klauzula informacyjna (.docx)

Oświadczenie członka rodziny/opiekuna o sprawowaniu całodobowej opieki (.docx)

Wskazanie opiekuna (.docx)

Wzór oświadczenia dla opiekuna (.doc)