Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, zwane dalej Centrum, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Administratorem danych jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą  w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, tel. 84 664 35 90,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można kontaktować się poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Centrum: PCPRTomaszowLubelski/SkrytkaESP lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania:

Centrum przetwarza dane osobowe klientów, w celu wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego.  Podstawą do przetwarzania danych są:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaj danych:

Centrum przetwarza dane osobowe zgodnie z zakresem określonym w powyższych aktach prawnych, w tym również szczególne kategorie danych.

Udostępnienie danych:

Centrum może udostępniać dane osobowe innym podmiotom, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych lub na żądanie podmiotów uprawnionych do pozyskania danych osobowych (np. Sąd, Prokuratura, Policja i inne.)

Czas przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przechowywane są do czasu upłynięcia terminu przechowywania akt, określonego przepisami prawa.

Prawo dostępu do danych osobowych:

1.    W każdej chwili klient, którego dane osobowych są przetwarzane, może zażądać dostępu do tych  danych.
2.    Klient może żądać, aby jego dane osobowe zostały sprostowane bądź uzupełnione.
3.    Klient może żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzą przesłanki art. 18 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Informacja o zobowiązaniu do podania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez klienta Centrum jest wymogiem ustawowym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientom Centrum przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86