Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu I przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61 tel. 084 664 35 90, w terminie od 08.05.2018 roku do 30.08.2018 roku.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku:

28.02.2018 - Termin złożenia wystąpienia przez Powiat Tomaszowski o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu w bieżącym roku.
12.03.2018 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-y cykl 2018) Moduł II programu.
30.03.2018 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019  (1-y cykl 2018) Moduł II programu.
28.04.2018 - Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu tj. Powiatem Tomaszowskim i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks).
07.05.2018 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I.
31.05.2018 - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2018 roku Moduł II.
30.08.2018 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków  w ramach Modułu I.
01.09.2018 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2018) Moduł II.
10.10.2018 - Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków w ramach programu  (2-gi cykl 2018) Moduł II.
15.04.2019 - Termin złożenia przez powiat Tomaszowski sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 roku.
30.08.2019 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2018 roku.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, w terminie od dnia 12 marca 2018 roku do 30 marca 2018 roku, pokój 61. Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (84) 664 35 90 wew. 85.


Do pobrania wzory wniosków Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wniosek - Moduł II

Załącznik 1 - Oświadczenie o dochodach

Załącznik 3 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik 4 - Zaświadczenie z uczelni

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  uprzejmie informuje, że w roku 2018 Powiat Tomaszowski będzie kontynuował realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie do następujących zadań:

Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61. Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 664 35 90 wew. 85.

O terminach naboru wniosków poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w pilotażowym programie znajdują się na stronie PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/