W roku 2023 Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizator Programu: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, tel. 84 6643590, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi:  1 120 125,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie powiatu tomaszowskiego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu spraw urzędowych,
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 8 do Programu.

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać wstępnych, zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, posiadające:

 1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze  środków publicznych.

 Warunkiem skorzystania osoby niepełnosprawnej z usługi asystencji osobistej jest złożenie kompletu dokumentów:

 1. karty zgłoszeniowej do programu – załącznik nr 1
 2. Kopii orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zakresu czynności w ramach usług asystenta  – załącznik nr 2
 4. Klauzuli informacyjnej –załącznik nr 3
 5. Oświadczenia o korzystaniu z innych usług - załącznik nr 4
 6. Oświadczenia o wskazaniu asystenta – załącznik nr 5

Karty zgłoszeniowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, tel. 84 6643590 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

UWAGA! Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej.  Kwalifikacja uczestników do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników, aż do momentu wyczerpania limitu miejsc, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi. 

Przewidywana liczba uczestników Programu - to 37 osób, w tym:

 1. 8 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 4 osoby posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 5 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane załączniki do pobrania:

PROGRAM (.pdf)
Zał. Nr1 Karta zgłoszenia (.docx)
Zał. Nr2 Zakres czynności (.docx)
Zał. Nr3 Klauzula informacyjna (.docx)
Zał. Nr4 Oświadczenie o korzystaniu z innych usług (.docx)
Zał. Nr5 Wskazanie asystenta (.docx)

Wzór oświadczenia dla Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (.doc)
Miesięczne rozliczenie godzin Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (.docx)