W roku 2024 Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

W roku 2024 w związku ograniczonymi środkami na realizację zadania w pierwszej kolejności uwzględniane są potrzeby osób, które rozpoczęły udział w programie w roku poprzednim i wymagają kontynuacji wsparcia oraz potrzeby osób z listy rezerwowej z roku 2023.

W przypadku powstania oszczędności  do Programu będą rekrutowane kolejne osoby z uwzględnieniem założeń programu t.j. w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby:

  1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3. osób z niepełnosprawnościami, samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Wnioski do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w trybie ciągłym do dnia 16 lutego 2024r.