Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że od 1 sierpnia 2018 roku rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane, do 20 roku życia, uczące się z terenu powiatu tomaszowskiego mogą ubiegać się o świadczenie z programu "Dobry Start" (300+).


Świadczenie "Dobry Start" przysługuje rodzinom zastępczym oraz osobom usamodzielnianym (w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – raz w roku. Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.


Wnioski zgodnie ze wzorem określonym w załączniku należy składać od 1 sierpnia do 30 listopada do Starosty Tomaszowskiego,  ul. Lwowska 68, 22- 600 Tomaszów Lubelski.

Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje o możliwości odebrania od organu informacji o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia "Dobry Start" oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

Do pobrania:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START