Uprzejmie informujemy, że Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Uchwałą Nr XIV/137/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku określiła zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok.

Podział środków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj zadania: Wysokość środków w zł
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 45 000,00
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 257 911,00
3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 140 000,00
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 3 084,00

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe oraz ogromne zapotrzebowanie na zadania dotyczące zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz likwidacji barier w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej przyjęta została zasada, że dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego otrzymują jedynie osoby niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia.