Informujemy, że na podstawie § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. 2013 poz. 1190 z późn. zm./ do dnia 30 listopada 2015 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2016.

 Ogólne warunki:

1) o dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2) dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.

3) wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

4) dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

5) decyzja o przyjęciu wniosku do realizacji zostanie podjęta w 2016 roku po otrzymaniu środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przyjęciu przez Radę Powiatu w Tomaszowie Lubelskim uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji i podziału w/w środków.

Druki wniosków oraz pozostałe informacje dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61 lub na naszej stronie internetowej w zakładce sport, kultura, turystyka i rekreacja.

Do pobrania:  Wniosek o dofinansowanie