Tekst artykułu do pobrania (.pdf)

Co to jest rodzinna piecza zastępcza?

Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodziców. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Kwestie związane z funkcjonowaniem rodzinnej pieczy zastępczej reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.)

 

Co to jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. W wypełnianiu swoich funkcji kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:
• odpowiednie warunki bytowe,
• możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
• możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,
• możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
• odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) Rodzina zastępcza:

a) spokrewniona, wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
b) niezawodowa;
c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

2) Rodzinny dom dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

1) 785 zł miesięcznie- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

2) 1189 zł miesięcznie- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.