Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim aktualnie rozpoczyna trzecią kadencję swojej działalności.

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powołanie i odwołanie:
Członków Rady powołuje i odwołuje Starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim składa się z 5 osób, powołanych przez Starostę Tomaszowskiego spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie naszego powiatu.

Członek Rady może zostać odwołany:
1) na swój wniosek,
2) na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
3) na wniosek Starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Organizacja pracy:
Kadencja Rady trwa 4 lata.
Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium Rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby Członków Rady.
W trakcie obrad Członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem końcowym ustępującej Powiatowej Rady i jej propozycjami do działań na lata następne. Na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się w połowie marca 2012 Rada przyjmie plan działania na całą kadencję.