W dniu 1 lipca 2008 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim został utworzony etat Doradcy do spraw osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy powstało dzięki realizacji projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Głównym zadaniem Doradcy jest upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji na rzecz beneficjentów projektu oraz klientów PCPR. Ponadto do zadań Doradcy należy: 

- pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom niepełnosprawnym, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 
- pomoc w uzyskaniu dla osób niepełnosprawnych będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa i doradztwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy poprzez bezpośrednie informowanie klienta,
- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób niepełnosprawnych, ich rodzin, grup i środowisk społecznych,
- inicjowanie nowych form pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i ich rodzin,
- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
- promowanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.