Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej mogą ubiegać się o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Poniżej przedstawiamy wzory wniosków oraz innych dokumentów, umożliwiających wychowankom ubieganie się o niniejsze świadczenia. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz pod numerem telefonu 84 664 35 90.

Rodziny zastępcze mogą skorzystać z pomocy finansowej wynikającej z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poniżej przedstawiamy wzory wniosków oraz innych dokumentów, umożliwiających rodzinom zastępczym ubieganie się o niniejsze świadczenia. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz pod numerem telefonu 84 664 35 90.