Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Część z opublikowanych materiałów graficznych nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Strona zawiera dokumenty elektroniczne, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Żmuda, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 664 35 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 68
22-600 Tomaszów Lubelski

tel. kom.: 690 000 427
tel.: 84 664 35 90  /  84 664 35 93
fax.: 84 664 35 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: PCPRTomaszowLubelski/SkrytkaESP

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim mieści się na 3 piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Lwowskiej 68. Winda znajduje się w południowej części Starostwa, od strony ulicy Żwirki i Wigury (w pobliżu wejścia od strony parku miejskiego). Ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jeżeli wymagają tego potrzeby osoby niepełnosprawnej, pracownik PCPR udaje się do osoby niepełnosprawnej w celu pomocy przy załatwieniu sprawy. W przypadku potrzeby udzielenia pomocy w dotarciu do PCPR, prosimy dzwonić na numer telefonu 84 664 35 90

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim korzysta z pomocy pracownika przeszkolonego w zakresie komunikacji w języku migowym.

Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim została dostosowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności stron internetowych WCAG.

Zaplanowano budowę nowej wersji strony internetowej.

 

Deklaracja Dostępności została sporządzona na podstawie samooceny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Oświadczenie sporządzono dnia: 17-09-2019

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 12-03-2024