Realizator programu: Powiat tomaszowski w obszarach B, C, D, F i G oraz Oddział PFRON Lublin w przypadku obszarów A i E programu.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Informacja na rok 2020

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarach A, E i powiatowego obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszarów A i  E programu.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Informacje uzupełniające dotyczące naboru wniosków do Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku. 

Wnioski w ramach obszarów B,C,D,F,G  należy składać w terminie do 06 marca 2017 roku  w pokoju nr 31 Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Jednocześnie informuję, że wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych w przypadku obszaru E programu (dofinansowanie wkładu własnego w projekcie dotyczącym aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych ) składane są bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON, do dnia 30 listopada 2017 roku. 

Projektodawcy składający wnioski w ramach obszaru B Programu we wniosku powinni zamieścić informacje:

- liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z placówek, w których będą likwidowane bariery architektoniczne,

- liczbę osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich  korzystających z placówek, w których będą likwidowane bariery architektoniczne,

- informację, z której będzie wynikało, czy w okresie ostatnich 4 lat (2012-2016)  projektodawca otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumentację techniczną w wersji elektronicznej zapisaną na płycie CD/DVD. 

Projektodawcy składający wnioski w ramach obszaru D Programu we wniosku powinni zamieścić informacje:

-  liczbę osób niepełnosprawnych, w tym liczbę osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, które będą uczęszczały do placówki dla której będzie dokonywany zakup środka transportu, 

- liczbę osób niepełnosprawnych, w tym liczbę osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich które będą korzystały ze środka transportu zakupionego w ramach Programu, 

- charakterystykę dotychczas wykonywanych przewozów na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem liczby kilometrów przejechanych w ciągu roku kalendarzowego 2016. 

- opis posiadanego taboru z podaniem: liczby posiadanych pojazdów, ich stanu technicznego, roku zakupu. W przypadku gdy stan techniczny posiadanego pojazdu wskazuje na potrzebę wymiany, należy wskazać który z posiadanych pojazdów zostanie  wymieniony, 

- informację, z której będzie wynikało, czy w okresie ostatnich 4 lat (2012-2016)  projektodawca otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier transportowych,

- datę powstania placówki, dla której będzie zakupiony pojazd.

Informacja na rok 2017

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarze A i powiatowego obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszaru E programu.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:  

1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;

3. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;

4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów pomocy w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia);

6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w  art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:

1. obszar B – dofinansowanie ze środków PFRON do 30 % wartości zadnia, nie więcej niż 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.;

2. obszar C – dofinansowanie ze środków PFRON do 50 % wartości zadnia, nie więcej niż do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3. obszar D – na likwidację barier transportowych do: 

a. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które 

w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

c. 250.000,00 zł dla autobusów. 

Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do 60 % wartości zadania 

w przypadku projektów służących rehabilitacji oraz do 70% wartości zadania 

w  przypadku warsztatów terapii zajęciowej. 

4. obszar E – dofinansowanie ze środków PFRON do 20 % wartości zadnia, nie więcej niż do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5. obszar F –do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6. w przypadku obszaru G - dofinansowanie ze środków PFRON do 30 % wartości zadnia jednak proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Tryb składania wniosków i wystąpień 

Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu w terminie do dnia 15 marca 2017 roku. W przypadku obszarów B, C, D, F i G jest to samorząd powiatowy. W przypadku obszaru E projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu zawierający projekt sporządzony zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Szczegółowe warunki, wnioski i procedury udziału w programie dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Informacja na rok 2016

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego
w obszarze A i powiatowego obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszaru E programu.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społecznie

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:
1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
3. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów pomocy w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia);
6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w  art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art.41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2016 r.:

1. obszar B – dofinansowanie ze środków PFRON do 30 % wartości zadnia, nie więcej niż 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.;
2. obszar C – dofinansowanie ze środków PFRON do 50 % wartości zadnia, nie więcej niż do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
c. 250.000,00 zł dla autobusów.

Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do 60 % wartości zadania w przypadku projektów służących rehabilitacji oraz do 70% wartości zadania w  przypadku warsztatów terapii zajęciowej.

4. obszar E – dofinansowanie ze środków PFRON do 20 % wartości zadnia, nie więcej niż do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
5. obszar F –do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
6. w przypadku obszaru G - dofinansowanie ze środków PFRON do 30 % wartości zadnia jednak proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Tryb składania wniosków i wystąpień
Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku. W przypadku obszarów B, C, D, F i G jest to samorząd powiatowy. W przypadku obszaru E projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu zawierający projekt sporządzony zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

Szczegółowe warunki, wnioski i procedury udziału w programie dostępne są na stronie:
http://www.pfron.org.pl