Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w dniach 19 - 20 czerwca 2024 roku we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim Delegaturą w Zamościu zorganizowało spotkanie  szkoleniowe dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość.

W szkoleniu aktywny udział wzięły 132 osoby reprezentując różne jednostki pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej z terenu pięciu powiatów, w tym powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, środowiskowe domy samopomocy i ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Podczas spotkania szkoleniowego zatytułowanego „Profesjonalizacja kadry pomocy i integracji społecznej” odbyło się szkolenie pt.  Dysfunkcyjne oblicze mediów jako zagrożenie współczesnej rodziny, prowadzone przez Panią Sylwię Kuc - psychologa sądowo – penitencjarnego, pedagoga, socjoterapeutkę, wykładowcę akademickiego, Zastępcę Naczelnika Oddziału Szkolno – profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Ponadto w części wykładowej spotkania odbyły się następujące bloki tematyczne: Programy oraz zadania PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2024 roku, Plany szkoleniowe ROPS dla kadry pomocy i integracji społecznej w 2024 i 2025 roku, Uwagi z nadzoru sprawowanego przez LUW Delegaturę w Zamościu nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

W imieniu Starosty Tomaszowskiego w spotkaniu udział wziął Pan Piotr Kielar – Dyrektor Wydziału Starostwa Powiatowego. Szkolenia swoim udziałem uświetnili Pani Emilia Nicał - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Rafał Farion – Dyrektor Delegatury w Zamościu LUW, Pani Małgorzata Paprota- Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON, Pani Małgorzata Żywicka -  Ekspert ds. postępowań skargowych w Oddziale Lubelskim PFRON, Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pani Anna Dula - Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej ROPS w Lublinie, Pani Marta Szmołda – Kierownik Delegatury w Zamościu LUW.

 

 

Dnia 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w dniu 28 maja 2024 odbyła się uroczystość dla rodzin zastępczych z terenu powiatu tomaszowskiego. Swoje wyrazy uznania oraz podziękowania za opiekę, miłość i troskę złożyli rodzinom zastępczym Starosta Tomaszowski Jarosław Korzeń oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim Katarzyna Kyć.

Uroczystości towarzyszyła oprawa muzyczna wykonana przez Pana Sławomira Karwańskiego i jego córkę Aleksandrę Karwańską oraz Panią Hannę Swatowską.

Dyrekcja wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim pragnie złożyć wyrazy ogromnego uznania i podziękowania za posiadanie pięknej postawy względem dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców.

 

 

 

Alkohol jest legalnym narkotykiem. Stwierdzenie to może u wielu osób budzić zdziwienie, zaskoczenie, niedowierzanie czy niepokój. Alkohol jest bowiem bardzo „oswojonym” produktem, nie tylko dostępnym wszędzie dookoła, ale także, w naszej kulturze, często używanym przy różnych okazjach. Dlatego na co dzień staramy się nie myśleć w kategoriach szkód związanych z używaniem alkoholu. A jednak niezależnie od naszego nastawienia – faktem jest, że alkohol jest narkotykiem. Ma takie same właściwości zmieniające świadomość, jak marihuana, kokaina czy amfetamina. Pod wpływem alkoholu zdarza nam się robić rzeczy, których nigdy nie zrobilibyśmy na trzeźwo. Alkohol wpływa na ośrodkowy układ nerwowy wywołując zmiany nastroju, myślenia, postrzegania, oceny sytuacji i zachowań. Jednak w kontekście ciąży inna właściwość napojów alkoholowych jest bardziej niebezpieczna. Alkohol jest substancją chemiczną – C2H5OH i pochodne z jego rozkładu są toksyczne dla naszego organizmu i niszczą struktury białka. Z toksycznego punktu widzenia każda dawka alkoholu powoduje mniejsze czy większe zatrucie, a reakcje różnych konsumentów alkoholu bywają w różnych sytuacjach nietypowe, nieprzewidywalne i mogą być dla nich niebezpieczne.

 

Informujemy, że zmianie uległ adres poczty e-mail Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Korespondencję prosimy kierować na nowy adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W roku 2024 Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu terytorialnego  – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizator Programu: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, tel. 84 6643590, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi:  146 880,00 zł

Planowana liczba osób biorących udział w Programie:

- 13 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym
- 2 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem programu jest uzyskanie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów wspólnie zamieszkujących z osobą niepełnosprawną poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.
Członek rodziny bądź opiekun w  ramach programu będzie mógł skorzystać z maksymalnie 240 godzin wsparcia. Wsparcie będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
Koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowane są z Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z usługi asystencji osobistej proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:


- karta zgłoszenia - druk do pobrania (.docx)

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności


 DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

UWAGA!!! Pozostało 1 miejsce dla opiekunów dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Nabór dla opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności został zakończony.

 

W roku 2024 Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

W roku 2024 w związku ograniczonymi środkami na realizację zadania w pierwszej kolejności uwzględniane są potrzeby osób, które rozpoczęły udział w programie w roku poprzednim i wymagają kontynuacji wsparcia oraz potrzeby osób z listy rezerwowej z roku 2023.

W przypadku powstania oszczędności  do Programu będą rekrutowane kolejne osoby z uwzględnieniem założeń programu t.j. w pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. osób z niepełnosprawnościami, samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Wnioski do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w trybie ciągłym do dnia 16 lutego 2024r.


Realizator programu:
Powiat tomaszowski w obszarach B, C, D, F i G oraz Oddział Lubelski PFRON w przypadku obszarów A i E Programu.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:

 1. obszar A – do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 351 500,00 zł dla autobusów;
 5. obszar E – do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 6. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 7. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Tryb składania wniosków i wystąpień

Wnioski z obszarów B, C, D, F i G wnioskodawcy z terenu powiatu tomaszowskiego składać mogą do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pokój 31, w terminie do dnia  20 lutego 2024 roku. Informacji udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim Pani Katarzyna Bucior, nr tel. 084 664 35 90 w. 84.

Wnioski z obszarów A i E projektodawcy z powiatu tomaszowskiego składają bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON. Wnioski z tych obszarów przyjmowane są w trybie ciągłym.

Szczegółowe warunki, wnioski i procedury udziału w programie dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

 

Celem kampanii "Już jesteś?" jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.
Organizatorem kampanii "Już jesteś?" jest Fundacja Edukacja z Wartościami na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach I otwartego konkursu ofert "Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023".

Informacje na temat kampanii oraz możliwości zostania rodzicem zastępczym są dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Jeżeli chcesz PODAROWAĆ DOM, chociaż jednemu dziecku i zostać rodziną zastępczą zapraszamy również do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. ul. Lwowska 68, gdzie pracownicy udzielają szczegółowych informacji.
Zachęcamy również do kontaktu pod nr tel. 84 664 35 90 wew.83., kom. 515068889

Przewodnik dla ludzi pełnych empatii (.pdf)

"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2023-2030" określa cele, kierunki i działania w wybranych obszarach polityki społecznej, istotnych ze względu na ich dominujący wpływ na jakość życia mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Strategia określa możliwości i sposoby ich rozwiązywania.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu Strategii. Uwagi i propozycje zmian można składać na załączonej poniżej Karcie Zmian w terminie do dnia 12 grudnia 2023 roku w formie korespondencji elektronicznej e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tytule wiadomości proszę wpisać konsultacje społeczne.

Strategia do konsultacji (.pdf)

Karta Zmian (.docx)

Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych. Wprowadzone w 1990 roku święto stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka i podkreślenia ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

W powiecie tomaszowskim uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w dniu 17 listopada 2023 roku. Przybyłych gości powitała Pani Katarzyna Kyć Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, dziękując za gotowość niesienia pomocy potrzebującym, za dobrą współpracę i wytrwałą służbę. Na ręce kierowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu podziękowania złożyli Pan Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Pan Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Pan Jacek Pawłucki  i Pan Wiesław Cielica. W uroczystości organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli także Pani Grażyna Murjas Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego oraz wójtowie i przedstawiciele gmin z terenu powiatu tomaszowskiego.
 
W tegorocznych obchodach wzięło udział ponad 150 pracowników pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  informuje, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Powiat Tomaszowski  zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zaprasza osoby zainteresowane udziałem w Programie do kontaktu telefonicznego pod numerem” 84 664 3590 w. 84, 690 000 427 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zebrane informacje posłużą do określenia zapotrzebowania na tego typu usługę w 2024 r. oraz do aplikowania o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.


UWAGA!
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie wsparcia będzie możliwe po uzyskaniu przez Powiat Tomaszowski środków finansowych na realizację Programu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w dniach 10 - 11 października 2023 roku we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim Delegaturą w Zamościu zorganizowało szkolenie dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość.

Podczas szkolenia zatytułowanego "Profesjonalizacja kadry pomocy i integracji społecznej" odbyły się następujące bloki tematyczne: Siła motywacji w sytuacji kryzysowej, Superwizja jako narzędzie pracy na rzecz zatrzymania przemocy domowej, Przeciwdziałanie przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych, Obowiązki instytucji związane z wdrożeniem KSDE i EZD.

Powiat Tomaszowski reprezentowała Pani Katarzyna Gucz - Członek Zarządu. W trakcie szkolenia Pan Wojciech Zbiegień Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Pani Małgorzata Frant- Błażucka Kierownik Oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej Wydziału Spraw Społecznych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowali zmiany w zakresie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz plany finansowe na 2024 rok.

Ponadto przeprowadzona została prezentacja usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

W szkoleniu aktywny udział wzięło 136 osób reprezentujących różne jednostki pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej z terenu pięciu powiatów.

W dniu 29.08.2023 r. Pani Katarzyna Kyć Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim wraz z pracownikami Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi zawodowymi z terenu powiatu tomaszowskiego wzięły udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia Rodzin, które odbyły się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
W wydarzeniu uczestniczyli Marszałek Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Ideą święta było promowanie wartości rodziny, rodzinnych form pieczy zastępczej i integracja międzypokoleniowa. Wydarzenie było okazją do uhonorowania laureatów corocznych konkursów „Aktywny Senior” i „Gmina przyjazna Seniorom” oraz wręczenia wyróżnień rodzinom zastępczym za codzienną troskę o dobro przyjętych dzieci oraz zapewnianie im poczucia bezpieczeństwa i szacunku.

Wyróżniona Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego została Pani Anna Wojciechowska, która nieprzerwanie od 2012 roku pełni funkcję rodziny zastępczej zawodowej.

Gratulujemy Pani Annie Wojciechowskiej wyróżnienia i dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego i bezpiecznego domu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  informuje, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

"Tam gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba”
Algernon Charles Swinbrurne

Kampania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Lubelskim na rzecz rodzicielstwa zastępczego

 

Rodzina stanowi najważniejszą i najstarszą formę życia społecznego. Każde dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje domu, miłości i bezpieczeństwa. Nie wszystkie dzieci mają możliwość wychowywać się u boku mamy i taty. Rodzice z uwagi na różne sytuacje życiowe, uzależnienia, choroby, niepełnosprawność, konflikty z prawem, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych okresowo lub przez dłuższy czas nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki. Rodzicom, którzy mają trudności opiekuńczo -wychowawcze Sąd Rodzinny może ograniczyć władzę rodzicielską poprzez nadzór kuratora sądowego. Wówczas sytuacja rodziny jest monitorowana. Rodzina dodatkowo otrzymuje wsparcie i pomoc asystenta rodziny. Jeśli sytuacja rodziny nie ulega poprawie, a zdrowie i życie dzieci jest zagrożone Sąd Rodzinny podejmuje decyzje o umieszczeniu małoletnich w pieczy zastępczej.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w Tomaszowskiej Kronice Tygodnia na temat pieczy zastępczej.

Przypominamy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ciągle poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

 

https://www.kronikatygodnia.pl/artykul/37178,podaruj-mi-dom-potrzebne-rodziny-bo-5-dzieci-oczekuje-na-umieszczenie-w-domu-dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w dniu 27.06.2023r. we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Roztocze Tomaszowskie” zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie tomaszowskim w ramach kampanii „RODZINA DAJE SIŁĘ”.

Osobą prowadzącą szkolenie była Pani Karolina Skorynkiewicz, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, nauczyciel, członek Stowarzyszenia pomocy dzieciom i rodzinie „Nie - łatwe Wychowanie”.

Podczas szkolenie zatytułowanego „Trudności w wieku szkolnym, a komunikacja z dzieckiem” poruszone zostały zagadnienia dotyczące: trudności wieku szkolnego, skutecznej komunikacji z dzieckiem, wsparcia emocjonalnego, roli opiekuna w szkole i współpracy z nauczycielami.

W szkoleniu aktywny udział wzięło 25 rodziców zastępczych, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim Panią Katarzyną Kyć. Wszyscy uczestnicy szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej uzyskali praktyczne wskazówki, które mogą poprawić komunikację z dzieckiem.

Uczestnicy szkolenia zapamiętają na pewno, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo: przytulanie, uśmiechy, przyjaciele, pocałunki, rodzina, sen, miłość śmiech i dobre wspomnienia.

 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przygotował nowy spot promujący ideę rodzicielstwa zastępczego pt.: „Zostań rodziną zastępczą”. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia, a osoby zainteresowane tematyką rodzicielstwa zastępczego zachęcamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.
 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że w 2023 roku Powiat Tomaszowski kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

W 2023 roku wnioski o dofinansowanie również będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od 1 marca 2022 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rekrutacja do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej p.n. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dla dorosłych osób z niepełnosprawnością została zakończona.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rusza nabór do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej p.n. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://pcpr-tomaszow.pl/index.php/opieka-wytchnieniowa/opieka-wytchnieniowa-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rusza nabór do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej p.n. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem:

http://pcpr-tomaszow.pl/index.php/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-2023

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przystąpił do ogólnospołecznej kampanii profilaktycznej pn. „Co za dużo, to niezdrowo. Uzależnienia behawioralne”, której zadaniem jest promocja zdrowia i wzmacnianie umiejętności mających pozytywny wpływ na kompetencje psychospołeczne.

Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które w życiu osobistym, rodzinnym czy społecznym spotykają się z problemem uzależnień behawioralnych i ich konsekwencjami oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Podstawowe cele akcji to:

 1. popularyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych;
 2. zwiększanie świadomości ryzyka związanego z możliwością uzależnienia się;
 3. minimalizowanie czynników ryzyka oraz umacnianie czynników chroniących;
 4. upowszechnianie informacji na temat możliwości pomocy i terapii;
 5. kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Zespół Przyjaznej Profilaktyki (https://przyjaznaprofilaktyka.pl/) wpisujących się w zalecenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i przekazujących rzetelne informacje na temat powstawania uzależnień, ich konsekwencji w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym oraz możliwości uzyskania wsparcia.

Inne materiały:

https://rops.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kolaz-materialow-scaled.jpg

https://rops.lubelskie.pl/narkotyki/

Informacja na rok 2023

Realizator programu: Powiat tomaszowski w obszarach B, C, D, F i G oraz Oddział Lubelski PFRON w przypadku obszarów A i E Programu.

 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

obszar A – do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – do 70.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D – na likwidację barier transportowych do:

 1. 135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami
  9-cio miejscowymi,
 3. 330.000,00 zł dla autobusów;

obszar E – do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180.000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Tryb składania wniosków i wystąpień

Wnioski z obszarów B, C, D, F i G wnioskodawcy z terenu powiatu tomaszowskiego składać mogą do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pokój 31, w terminie do dnia  10 lutego 2023 roku. Informacji udziela pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim Pani Katarzyna Bucior, nr tel. 084 664 35 90 w. 84.

Wnioski z obszarów A i E projektodawcy z powiatu tomaszowskiego składają bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON. Wnioski z tych obszarów przyjmowane są w trybie ciągłym.

 

Szczegółowe warunki, wnioski i procedury udziału w programie dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

 

Program skierowany jest do:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie powiatu tomaszowskiego.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwieniu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Powiat Tomaszowski  zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie o kontakt telefoniczny ( numery telefonów: 84 664 3590 w. 84, 690 000 427 ) lub e-mail ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w terminie do dnia 4 listopada 2022 r.

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

 

UWAGA! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Powiat Tomaszowski środków finansowych na realizację Programu. 

 

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że trwa ciągły nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze niezawodowe.

Żeby zostać rodzicem zastępczym, trzeba spełnić kilka kryteriów m.in. mieć stałe źródło utrzymania i odpowiednie warunki lokalowe. Ważne są także predyspozycje kandydata i motywacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na etapie kwalifikacyjnym psycholog sporządza opinię o predyspozycjach i motywacji potencjalnych rodziców. Jeśli uzyskają pozytywną ocenę, biorą oni udział w nieodpłatnym szkoleniu, po którym otrzymują zaświadczenie o tym, że mogą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Zawodowi rodzice zastępczy dostają wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, pokój 69, gdzie pracownicy udzielają szczegółowych informacji, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
Zachęcamy również do kontaktu pod nr tel. 084 664 35 90 wew.83.

Materiał wideo: Zostań Rodziną Zastępczą

W dniu 07.09.2022r. Pani Katarzyna Kyć Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim wraz z pracownikami Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi zawodowymi z terenu powiatu tomaszowskiego wzięły udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia Rodzin. Spotkanie odbyło się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Ideą święta było promowanie wartości rodziny, rodzinnych form pieczy zastępczej i integracja międzypokoleniowa.
Podczas spotkania wręczone zostały Dyplomy uznania Marszałka Województwa Lubelskiego, uhonorowani zostali laureaci konkursów "Gmina przyjazna seniorom" oraz "Aktywny senior" ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Informujemy, że Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) https://sow.pfron.org.pl. Nabór wniosków trwać będzie do 31 grudnia 2023 roku.

Informujemy, że Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w „Systemie Obsługi Wsparcia”: https://sow.pfron.org.pl Nabór wniosków trwać będzie do 31 grudnia 2024 roku.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

 

Kto może skorzystać z pomocy

Możesz skorzystać z pomocy, jeśli jesteś obywatelem Ukrainy z niepełnosprawnością i spełniasz łącznie następujące warunki:

 1. Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 2. posiadasz dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.

Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Powiat Tomaszowski informuje, że prowadzi rejestr mieszkańców powiatu tomaszowskiego, którzy wyrażają chęć przyjęcia do swoich domów / mieszkań uchodźców z Ukrainy w celu udzielenia nieodpłatnego tymczasowego schronienia.

Osoby chętne proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w następujący dowolny sposób:

 1. Kontakt telefoniczny tel. 84 664 35 90 / 84 664 35 93 / 690 000 427
 2. Poprzez przesłanie uzupełnionego formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (.docx)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że trwa ciągły nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze niezawodowe.

Żeby zostać rodzicem zastępczym, trzeba spełnić kilka kryteriów m.in. mieć stałe źródło utrzymania i odpowiednie warunki lokalowe. Ważne są także predyspozycje kandydata i motywacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na etapie kwalifikacyjnym psycholog sporządza opinię o predyspozycjach i motywacji potencjalnych rodziców. Jeśli uzyskają pozytywną ocenę, biorą oni udział w nieodpłatnym szkoleniu, po którym otrzymują zaświadczenie o tym, że mogą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Zawodowi rodzice zastępczy dostają wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, pokój 69, gdzie pracownicy udzielają szczegółowych informacji, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Zachęcamy również do kontaktu pod nr  tel. 084 664 3590 wew.83.

https://www.youtube.com/watch?v=sKjq6hjAHE8

Z dniem 1 lipca 2021r. program "Dobry Start" jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że wnioski o to świadczenie należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS, najlepiej używając przeglądarki Google Chrome.

Na stronie ZUS znajdują się:
* instrukcja ZUS jak należy złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start",
* informacje jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku,
* informacje jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie "Dobry Start".

Ponadto aby uzyskać świadczenie "Dobry Start" na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej trzeba dołączyć do wniosku zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.
W celu wydania zaświadczenia rodziny zastępcze z terenu powiatu tomaszowskiego powinny zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, który jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Instrukcje i informacje znajdują się na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

 

W dniu 31.03.2021r. został otwarty Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. Punkt świadczy bezpłatną pomoc.

 

Informujemy, że na podstawie § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 oraz z 2019 r. poz.1275) do dnia 30 listopada 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, poprzez ich wrzucenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim” do skrzynki podawczej wystawionej przy głównym wejściu do budynku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż w dniu 17 lipca 2020r. weszła w życie Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie w formie bonu przysługuje osobie, będącej rodziną zastępczą,  mającej prawo do dodatku wychowawczego, zgodnie z art.80 ust.1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821).

Polski Bon Turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Jest jednorazowym świadczeniem o wartości 500,00 zł i przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Rodziny zastępcze z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać również dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu o wartości 500,00 zł.

Realizatorem zadania jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie bonu nie jest uzależnione od posiadanych dochodów. W celu otrzymania bonu turystycznego należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS- em lub e- mailem.

Bon turystyczny jest ważny do 31 marca 2022r. Można nim dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne (np. letni wypoczynek, ferie zimowe, pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym) realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Płatności bonem można dokonywać wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przyznanego świadczenia. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

Ministerstwa Rozwoju- www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-  www.zus.pl

Polskiej Organizacji Turystycznej- www.pot.gov.pl/pl

 

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 11 22 111

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

 1. danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
 2. podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
 3. przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:

 1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
 2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.

Następnie:

 1. Infolinia POT informuje klienta o sposobie postępowania.
 2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
 3. POT wydaje decyzję administracyjną.
 4. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

 

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego w dniu 21 sierpnia 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w latach 2020- 2024".

Zadanie dotyczy prowadzenia domu pomocy społecznej dla 30 osób, z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507 z późn.zm,.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 734).
Treść ogłoszenia otwartego konkursu znajduje się w załączniku, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Poniżej znajdują się obowiązujące wzory oferty realizacji zadania publicznego, umowy oraz sprawozdania:

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zal-nr-1.doc

WZOR_UMOWY_O_REALIZACJE_ZADANIA_PUBLICZNEGO.doc

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zal-nr-5.doc

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią koronawirusa, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów i coachów.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny. Aby dołączyć do Grup Wsparcia "Równoważnia" wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.adra.pl/kryzys i poczekać na kontakt ze strony koordynatora projektu.

Grupy wsparcia - ulotka (.pdf)

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 (koronawirus) informuję, iż w przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania przez rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne z Powiatu Tomaszowskiego ze wsparcia psychologicznego prosimy o kontakt telefoniczny z psychologiem tutejszego Centrum.
 
Psycholog Barbara Kudlicka
tel. 84 664 35 90 wew. 87 lub tel. kom. 690 000 427
 
Można również kontaktować się drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem "do psychologa"
 

Starosta Tomaszowski odpowiadając na apel Wojewody Lubelskiego dotyczący udzielenia wsparcia psychologicznego dla osób potrzebujących takiej pomocy, a w szczególności tych, którzy przebywają na kwarantannie informuję, że w powiecie tomaszowskim działania w tym zakresie prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek jest czynny w dni robocze w godzinach 8-16. Klienci Ośrodka wymagający interwencji kryzysowej lub specjalistycznego poradnictwa obsługiwani są telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Numery kontaktowe do psychologów, którzy będą pełnili dyżury, udzielając pomocy w sytuacjach kryzysowych:

 • 84 663 42 98 telefon stacjonarny czynny w godz. 8-16 w dni robocze
 • 729 860 600 czynny całodobowo- w dni robocze, niedziele i święta
 • 792 960 731 czynny całodobowo- w dni robocze, niedziele i święta
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzeniem Nr 6 Starosty Tomaszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku powołano Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Powołana przy Staroście Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego. Kadencja Rady trwa 4 lata. Do zakresu działania Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W związku z pojawieniem się na całym świecie licznych przypadków zachorowań na nowego koronawirusa, uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Numer infolinii to: 800 190 590

Osobom podróżującym zaleca się śledzenie informacji zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, gdzie publikowane są aktualne komunikaty:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

W Powiecie tomaszowskim nadzór nad sytuacją epidemiologiczną prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim. Aktualne informacje można uzyskać także na stronie internetowej Stacji:

https://pssetomaszowlubelski.pis.gov.pl/

 

Drogi Wnioskodawco, aplikujący o dofinansowanie ze środków PFRON, od 1 stycznia 2020 roku wniosek na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, a także przedmiotów ortopedycznych możesz złożyć przez Internet!

Uprzejmie informujemy iż osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl) wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Wnioski na turnusy i przedmioty ortopedyczne można również składać w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68.

Obowiązujące formularze są dostępne na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  w zakładce "Druki do pobrania".

Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do wyrażenia Państwu wdzięczności za wkład i zaangażowanie, jakie towarzyszą Waszej pracy oraz za to, że "Wasze serca biją zawsze dla innych".
To wycinek z życzeń dla pracowników pomocy i integracji społecznej, złożonych przez Pana Henryka Karwana Starostę Tomaszowskiego w dniu 22 listopada 2019 roku, podczas uroczystych obchodów święta wszystkich pracowników pomocy społecznej - Dnia Pracownika Socjalnego.
Z tej okazji Pan Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Pan Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim złożyli życzenia na ręce kierowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim kontynuuje realizację spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu tomaszowskiego. W dniu 12 września 2019 roku o godz. 10.00 odbyło się pierwsze spotkanie po wakacjach.

Terminy kolejnych spotkań:

10.10.2019 r., 09.01.2020 r.,  09.04.2020 r.,
14.11.2019 r., 13.02.2020 r., 14.05.2020 r.,
12.12.2019 r., 12.03.2020 r., 11.06.2020 r.

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze do aktywnego uczestnictwa w grupie wsparcia.

Zajęcia odbywają się w Starostwie Powiatowym, ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski

w Sali konferencyjnej nr 49 (II piętro) w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 10.00.

Zachęcamy również do skorzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem dla rodziców zastępczych, ich dzieci oraz wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Do pobrania:

E-PORADNIK POWIATU TOMASZOWSKIEGO - WYDANIE I - MARZEC 2019 (.pdf)

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (.pdf)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy 2019/2020 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" MODUŁ II.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu II przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61 tel. 084 664 35 90, w terminie od 02.09.2019 roku do 10.10.2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w okresie naboru wniosków w 2019 r., w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Obszar C Zadanie 1 "Aktywny Samorząd".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim jako realizator rządowego programu "Dobry start" informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.
Wnioski należy składać drogą papierową w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świdczenia "Dobry Start" (.pdf)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim prowadzi nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019".

Program ma na celu wsparcie 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez poradnictwo psychologiczne oraz podniesienie umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zatrudni na umowę cywilnoprawną:


1. psychologa
2. dietetyka
3. rehabilitanta
4. pielęgniarkę

do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim Delegaturą w Zamościu zorganizowało spotkanie szkoleniowe dla kadry pomocy społecznej 5 powiatów: tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego ziemskiego oraz miasta Zamość.
Szkolenie podzielone było na 3 bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczyła zagrożeń dla dzieci i młodzieży, takich jak "Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) -  rozpoznawanie zachowań, pomaganie - bezpieczeństwo" oraz "Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci". Poprowadził ją dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko, Dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej.

Druga część dotyczyła koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Część tę poprowadził Pan Wojciech Zbiegień, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie oraz Panie Anna Grzelak – Kierownik Oddziału ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego i Ewelina Kozik- Różańska – Starszy inspektor.
W trzeciej części szkolenia swoją wiedzą z codziennej praktyki podzielił się z uczestnikami Pan Wacław Gajewski, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu oraz Panie Maria Gontarz – Starszy inspektor wojewódzki i Iwona Komadowska - Starszy inspektor wojewódzki, przedstawicielki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Zamościu.
W szkoleniu udział wzięło ponad 120 osób.

Powiat tomaszowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim pozyskał dofinansowanie do zakupu mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarta Dłoń" w Muratynie.
 
Dofinansowanie w kwocie  80 000 zł otrzymano w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 ROKU
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu I przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61 tel. 084 664 35 86, w terminie od 06.05.2019 roku do 30.09.2019 roku.

W dniu 22 maja 2019r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

W trakcie debaty marszałek uhonorował dyplomami uznania rodziców zastępczych z terenu województwa lubelskiego. Wyróżnienia otrzymały trzy rodziny zastępcze z terenu powiatu tomaszowskiego: Pani Anna Wojciechowska, Pani Maria Rechul i Pani Katarzyna Plakut.

Wyróżnionym osobom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z dziećmi.

Informujemy, że w 2019 roku Powiat Tomaszowski  kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Aktywny samorząd" to program, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do dostosowania samochodu, zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, na naprawę posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zapewnienia opieki dla osoby zależnej, ale też na uzyskanie wyższego wykształcenia.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań  w bieżącym roku,  harmonogram programu oraz druki wniosków z załącznikami  dostępne są w zakładce  Aktywny Samorząd 2019.

 

Osoby niepełnosprawne przybywające do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Tomaszowie Lubelskim w celu załatwiania spraw winne udać się do wejścia zlokalizowanego od strony ul. Żwirki i Wigury ( od strony parku miejskiego ) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście to oraz dźwig osobowy funkcjonujący przy tym wejściu umożliwiają dotarcie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zlokalizowanego przy ulicy Lwowskiej 68.

Osoby niepełnosprawne  mogą zwrócić się do każdego pracownika PCPR z prośbą o informację lub pomoc. W pierwszej kolejności pracownicy przeprowadzają wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy a następnie wskazują merytorycznego pracownika.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że trwa ciągły nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze niezawodowe.

JEŻELI chcesz pełnić funkcję rodziny zastępczej i jesteś mieszkańcem powiatu tomaszowskiego, jesteś zdrowy, posiadasz stałe źródło utrzymania (przynajmniej jedna osoba w rodzinie), korzystasz z pełni praw cywilnych, obywatelskich, rodzicielskich, posiadasz odpowiednie warunki mieszkaniowe i dobrą opinię w środowisku skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, pokój 69, gdzie pracownicy udzielają szczegółowych informacji, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Zachęcamy również do kontaktu pod nr  tel. 084 664 3590 wew.83.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że od 1 sierpnia 2018 roku rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane, do 20 roku życia, uczące się z terenu powiatu tomaszowskiego mogą ubiegać się o świadczenie z programu "Dobry Start" (300+).

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, zwane dalej Centrum, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 27 marca 2018 roku, podjęła Uchwałę Nr XXXIII/331/2018 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" realizowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży osoby, które spełniają następujące warunki:

- ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
- są bierne zawodowo,
- nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia lub szkolenia,
- nie posiadają  kwalifikacji zawodowych, posiadają  niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają  kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
- mieszkają w województwie lubelskim.

Po udanym pilotażu programu "Kierunek Samodzielność" ogłaszamy drugą edycję tego przedsięwzięcia.

W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że środki na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej p.n "Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym" przeznaczone na ten cel w 2017 roku zostały wykorzystane.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym z terenu powiatu tomaszowskiego oraz dzieciom w nich przebywających.


Do zadań wolontariusza będzie należało:
- pomoc przy zapewnianiu opieki dzieciom z rodzin zastępczych,
- pomoc przy odrabianiu lekcji,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego, m.in. zabawy, spacery, malowanie, czytanie książek, itp.

30 marca  2017 r. w Sokalu na Ukrainie odbyła się "Transgraniczna konferencja samorządów lokalnych" delegacji z Powiatu Tomaszowskiego i samorządowców Rejonu Sokalskiego.

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 28 lutego 2017 roku, podjęła Uchwałę Nr XXIII/225/2017 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - semestr letni 2016/2017 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" MODUŁ II.

Wnioski można składać w terminie do 30 marca 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski. Szczegółowe informacje oraz wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce: "Aktywny Samorząd" 2017.

Informacje uzupełniające dotyczące naboru wniosków do Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku. 

Wnioski w ramach obszarów B,C,D,F,G  należy składać w terminie do 06 marca 2017 roku  w pokoju nr 31 Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Jednocześnie informuję, że wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych w przypadku obszaru E programu (dofinansowanie wkładu własnego w projekcie dotyczącym aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych ) składane są bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON, do dnia 30 listopada 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:

"Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań".

Prelegent: dr Gary LaVigna, BCBA-D, dyrektor ds. Klinicznych w Institute for Applied Behavior Analysis (IABA) w Los Angeles, USA

 

Miejsce:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4

Termin: 15 - 16 maja 2017 r.

Godzina: 9:00 - 17:30 

Więcej informacji, oraz zapisy na stronie:

autyzm2017.wsei.lublin.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) od 01 stycznia 2017 roku, wprowadzony zostaje zcentralizowany system poboru podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym ulega zmianie sposób wystawiania faktur.

Od miesiąca stycznia 2017 roku faktury powinny być wystawione na:

1. Nabywca : Powiat Tomaszowski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP: 921-198-38-72

2. Odbiorca : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

W dniu 21 listopada 2016r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

W uroczystości wzięli udział kierownicy oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wsparcia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas obchodów 41 osób otrzymało odznaczenia państwowe, 38 osób zostało wyróżnionych dyplomem uznania wojewody lubelskiego w kategorii indywidualnej. Wręczono również 8 wyróżnień w kategorii zespołowej, w tym 4 dla organizacji pozarządowych.

"Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu wyrazy uznania za pełną poświęcenia i oddania pracę na rzecz osób potrzebujących oraz za gotowość niesienia im pomocy. Pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania i gratulacje za osiągnięcia w wypełnianiu misji niesienia dobra drugiemu człowiekowi".

Tak brzmiała treść podziękowań przekazanych przez Pana Jana Kowalczyka Starostę Tomaszowskiego pracownikom służb społecznych z terenu powiatu tomaszowskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych. Wprowadzone w 1996 roku święto stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka i podkreślenia ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i wychowania się w środowisku naturalnym. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. W naszym otoczeniu są dzieci, których rodzice nie potrafią właściwie się nimi zaopiekować i niezbędne jest udzielenie im pomocy.

W związku z powyższym apelujemy do osób, które są odpowiedzialne, wrażliwe i chcą podzielić się miłością o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

 W 2016 roku Powiat Tomaszowski ponownie przystąpił do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach Programu pozyskane zostały środki w kwocie 146 252,26 zł.

Dofinansowanie otrzymały dwa projekty:

1. Projekt  Fundacji "Wiedza, Edukacja, Rozwój" z Jezierni na realizację zadania p.n. "Dostosowanie toalety w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni do potrzeb osób niepełnosprawnych"

2. Projekt Gminy Tomaszów Lubelski na realizację zadania p.n. "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

W dniu 30 sierpnia 2016r Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim przyjęła Uchwałą nr XVII/175/2016 "Program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020".

Opracowany Program ma na celu określenie działań profilaktycznych i sposobu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w których istnieje zagrożenie bądź mogą wystąpić problemy opiekuńczo- wychowawcze, rodzin z dziećmi i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz rodzin zastępczych.

 

GRANTY NA INNOWACYJNE POMYSŁY

W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

POSZUKUJEMY

• Podmiotów / instytucji / organizacji i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

OFERUJEMY

wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego

wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem

wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów:

- TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 80 000,00 zł.

- TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i  grup nieformalnych.  Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.

- Poziom finansowania – 100 %

Wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania innowacji

PLANUJEMY

- Udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły

- Testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy

- Ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji

- Upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji

W dniu 27 czerwca 2016 roku odbyły się obrady XV Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Podczas Sesji przyjęto do realizacji:

• Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016 - 2022

• Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016 - 2022

• Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2018

Treść przyjętych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty/Programy

Uprzejmie informujemy, że Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Uchwałą Nr XIV/137/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku określiła zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok.

"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2022" określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach polityki społecznej, które mają na celu rozwiązywania problemów społecznych.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu Strategii na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim:
http://www.pcpr-tomaszow.pl

22 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie dotyczyło wydania opinii w sprawie projektów złożonych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Projektodawcy wnioskowali w ramach programu  między innymi o zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz dostosowanie toalety w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Rada pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty mające na celu poprawę infrastruktury oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku.

 

11 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Na zebraniu przedstawiono propozycję uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok. W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Kyć – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Pani Zofia Swatowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim oraz Członkowie Rady: Pani Stanisława Raczkiewicz, Pani Mariola Ciupa, Pani Anna Gardecka. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, że rodzinom zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy na każde przyjęte do rodziny zastępczej dziecko do 18 roku życia. Dodatek wychowawczy będzie wypłacony w wysokości 500 zł miesięcznie. Aby ubiegać się o wyżej wymienioną pomoc rodziny zastępcze powinny złożyć w tutejszym Centrum stosowny wniosek. Wniosek ten można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w pokoju nr 62 oraz za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

W dniu 20 listopada 2015 roku pod honorowym patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka odbyło się spotkanie środowiska pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Podczas spotkania połączonego z uroczystymi obchodami 25 lecia pomocy społecznej Starosta Tomaszowski wręczył wyróżnienia dla zasłużonych, długoletnich pracowników pomocy społecznej, którzy swoją aktywność zawodową prowadzą od 25 lat  lub dłużej.

Informujemy, że na podstawie § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. 2013 poz. 1190 z późn. zm./ do dnia 30 listopada 2015 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2016.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego "Aktywność szansą rozwoju".

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 18 - 64 lata do udziału w 16-dniowym wiosennym wyjeździe rehabilitacyjno – szkoleniowym nad morze. Wyjazd odbędzie się miesiącu maju 2015 r.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w terminie:
od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Trwa rekrutacja do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
"Życie z niepełnosprawnością"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuję, że trwa nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Życie z niepełnosprawnością” w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Aktywności Lokalnej „Kompetentni aktywni” w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Zapraszamy mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 20 - 30 lat, którzy ukończyli naukę na studiach wyższych oraz mają trudności w znalezieniu zatrudnienia lub/i nie posiadają odpowiednich umiejętności praktycznych do wykonywania zadań na danych stanowiskach pracy, do udziału w szkoleniach zawodowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego w dniu 13 listopada 2014 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2015- 2019.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej ( powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl ), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
Oferty składać można do 5 grudnia 2014 roku.

Uwaga!
W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu zwiększeniu uległa liczba miejsc w ramach Zimowego wyjazdu szkoleniowo-rehabilitacyjnego.
W związku z tym, wydłużony został termin naboru na w/w wyjazd do dnia 17.12.2014 roku.

_____________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 18 - 64 lata do udziału w zimowym wyjeździe rehabilitacyjno – szkoleniowym w góry. Wyjazd odbędzie się miesiącach styczeń/luty 2015 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że osoby będące uczestnikami projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju” mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy realizowane w ramach projektu.

Osoby ubiegające się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązane są złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zawierające imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nazwę kursu/szkolenia, termin realizacji szkolenia oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać przekazany zwrot.

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją przez powiat tomaszowski „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” zapraszamy podmioty zainteresowane udziałem w programie do składania wniosków w ramach obszarów B, C, D, E, G w terminie do 28 marca 2014 roku lub przesłania pocztą na adres: Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój nr 31.
Jednocześnie informujemy, że wnioski w przypadku obszaru A programu (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny) składane są bezpośrednio do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin. Ze względu na terminy i procedury określone przez PFRON, wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2014 roku.
Natomiast wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu składane są bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON do dnia 14 listopada 2014 roku.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Szczegółowe warunki, wnioski i procedury udziału w programie dostępne są na stronie: www.pfron.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że Firma Drexpol Konsulting sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektu "Dobry start - lepsze życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, i innych.

W konkursie plastycznym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, którego tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!, praca Pawła Myszkowskiego, uczestnika WTZ w Grabowicy, zajęła pierwsze miejsce na szczeblu centralnym. Nagrody osobiście wręczali Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. Stanisław Kielech i Wójt Gminy Susiec Franciszek Kawa.

Kolejnym sukcesem grabowickich warsztatów jest drugie miejsce Anny Mazur w ogólnopolskim konkursie plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych, który organizowany jest przez PFRON. Tytuł tegorocznego konkursu Kwiaty Mojego Życia cieszył się dużym zainteresowaniem, do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się ponad dwa tysiące prac, dlatego też osiągnięcie Anny ucieszyło nie tylko ją, ale też całe warsztaty. Wszystkie prace plastyczne, docenione w wyżej wymienionych konkursach powstawały pod kierunkiem instruktora Justyny Oliginiewcz.

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XX/237/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w formie powierzenia realizacji zadania.

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XX/237/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w formie powierzenia realizacji zadania.

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej w Pałacu Prezydenckim 19 marca 2013 roku odbyła się uroczystość, w której wzięło ponad 200 osób reprezentujących środowisko polskiej pomocy społecznej. Na tą uroczystość z powiatu tomaszowskiego zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Małżonki Anny Komorowskiej otrzymała Katarzyna Kyć, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz Alina Dziura, starszy specjalista pracy socjalnej.