Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  uprzejmie informuje, że w 2024 roku Powiat Tomaszowski kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

W 2024 roku wnioski o dofinansowanie również będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od 1 marca 2024 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW

a także:

 1. na Portalu Profilu Zaufanego,
 2. na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
 3. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

 

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu) – 70.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – do 16 roku życia lub ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego) – 5.280 zł, w tym:

 1. dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,
 2. dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
 3. dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
 4. dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu) – 4.400 zł;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk),

 1. dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
 2. dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,
 3. dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 10.000 zł.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 1. dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
 2. dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
 3. dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku) – 10.000 zł,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) – 6.000 zł,

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) – 1.650 zł,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym) – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 3.850 zł z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),

 1. w zakresie ręki – 13.200 zł,
 2. przedramienia – 28.600 zł,
 3. ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
 4. na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
 5. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
 6. uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł.

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności) – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, tj. w przypadku amputacji

 1. w zakresie ręki – 3.960 zł,
 2. przedramienia – 8.580 zł,
 3. ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,
 4. na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,
 5. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,
 6. uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania – 8.250 zł;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka) – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 1. w szkole policealnej,
 2. w kolegium,
 3. w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wysokość dofinansowania:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  1. do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  2. do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 770 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub korzystania ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej;
 2. 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 3. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 4. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
 5. 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 6. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub
  w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 7. 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
 8. 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 9. 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

 1. w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 – nie jest wymagany.
 2. w module II - w zakresie kosztów czesnego:
  1. 10% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
  2. 60% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową od 1  marca 2024 roku do 31 sierpnia 2024 roku;
 2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
  1. semestr letni 2023/2024 od 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku,
  2. semestr zimowy 2024/2025 od 1 września 2024 roku do 10 października 2024 roku.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II przyjmowane są w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 70. Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 664 35 90 wew.84.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/