Drukuj
Aktywny Samorząd 2019
Odsłony: 2006

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  uprzejmie informuje, że w roku 2019 Powiat Tomaszowski będzie kontynuował realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

W ramach programu będzie można uzyskać dofinansowanie do następujących zadań:

 
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 62. Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 664 35 90 wew. 86, a także na stronie internetowej:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/

Harmonogram realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku:

11.03.2019 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-y cykl 2019) Moduł II programu.
30.03.2019 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019  (1-y cykl 2019) Moduł II programu.
26.04.2019 - Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu tj. Powiatem Tomaszowskim i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks).
06.05.2019 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I.
31.05.2019 - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2019 roku Moduł II.
30.08.2019 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków  w ramach Modułu I.
02.09.2019 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2019) Moduł II.
10.10.2019 - Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków w ramach programu  (2-gi cykl 2019) Moduł II.
15.04.2020 - Termin złożenia przez powiat Tomaszowski sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 roku.
30.08.2020 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2019 roku.