Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że w 2016 roku Powiat Tomaszowski będzie kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

26.02.2016 - Termin złożenia wystąpienia przez Powiat Tomaszowski o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku.

18.03.2016 - Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu tj. Powiatem Tomaszowskim i PFRON.

14.03.2016 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016) Moduł II.

30.03.2016 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016). Moduł II.

04.05.2016 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I.

31.05.2016 - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 roku Moduł II.

30.08.2016 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków  w ramach Modułu I.

01.09.2016 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2016) Moduł II.

10.10.2016 - Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu  (2-gi cykl 2016) Moduł II.

31.01.2017 - Termin Złożenia przez powiat Tomaszowski sprawozdania z realizacji programu w 2016 roku.

30.06.2017 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane w witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.

Moduły, Obszary i Zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej: 

- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego   samochodu,

- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 2: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości,

- Zadanie 3: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

Dofinansowanie w ramach modułu II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma wszczęty przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

- aktualnie mają przerwę w nauce np. urlop dziekański, urlop zdrowotny.

Do pobrania wzory wniosków Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, w terminie od dnia 15 marca 2016 roku do 30 marca 2016 roku, pokój 61. Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (84) 664 35 90 wew. 85.