Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraziła zgodę na podejmowanie przez Realizatorów programu decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku. Decyzje o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie mogą być podejmowane wyłącznie w ramach środków finansowych posiadanych przez Realizatora.

Jednostka organizacyja samorządu powiatowego, wskazana do realizacji programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

01 lipiec 2013 - 31 lipiec 2013

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

1) semestr letni 2012/2013 : 01 maj 2013 - 31 maj 2013
2) semestr zimowy 2013/2014: 01 wrzesień 2013 - 30 wrzesień 2013

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Zadanie 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
Zadanie 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektornicznego i oprogramowania.

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tachniczne.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.