W dniu 31.03.2021r. został otwarty Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. Punkt świadczy bezpłatną pomoc.

 

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) jest trwałym uszkodzeniem płodu spowodowanym spożywaniem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. Zespół charakteryzuje się prenatalnym i/lub postnatalnym opóźnieniem wzrostu, specyficznymi cechami dysmorficznymi twarzy, jak również uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Pełna gama  skutków prenatalnej ekspozycji na działanie alkoholu określane jest mianem spektrum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD).

W Punkcie dzieci i młodzież otrzymują:

 • diagnozę psychologiczną
 • diagnozę neurologiczną
 • diagnozę integracji odruchów
 • diagnozę psychiatryczną
 • diagnozę logopedyczną
 • diagnozę pediatryczną
 • diagnozę zaburzeń integracji sensomotorycznej
 • terapię integracji odruchów
 • terapię integracji sensomotorycznej.

Ponadto dla rodziców, opiekunów, wychowawców Punkt proponuje:

 • indywidualny opis mocnych i słabych stron dziecka, wraz z zaleceniami dotyczącymi opieki i terapii wg indywidualnie określanego planu dla każdego dziecka
 • uczestnictwo w grupie wsparcia
 • poradnictwo psychologiczne
 • konsultacje indywidualne
 • psychoedukację.


Wszelkie informacje na temat rejestracji oraz działania Punktu można uzyskać pod numerem telefonu: 81 5287667 lub 81 5287650

Do pobrania: Ulotka informacyjna dot. działalności Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD