Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON nauki na poziomie wyższym mają możliwość aplikowania o środki w formie elektronicznej w przygotowanym przez PFRON systemie SOW (System Obsługi Wsparcia).

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW mają możliwość uzyskania dodatku w wysokości 800 zł.
Informacje na temat systemu elektronicznego: https://portal-sow.pfron.org.pl
Termin zakończenia naboru wniosków na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 upływa  w dniu 10 października 2019 r. Nowy formularz wniosku przygotowany przez PFRON obowiązuje  zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Modułu II Programu "Aktywny Samorząd" jak i wprowadzonych zmian można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68 oraz drogą telefoniczną tel.: 84 664 35 90.


Przypominamy, że dofinansowanie w ramach realizacji Modułu II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę:

 1. w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi,
 2. kolegium,
 3. szkole policealnej.

W 2019 roku kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi:

 1. dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenie na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę,
 2. dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzanie przewodu doktorskiego – równowartość opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego jednak nie więcej niż 4 000,00 zł,
 3. dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia –  do 1 000,00 zł,

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza 764,00zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:

 1. 700 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub korzystania ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. 500 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5. 200 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 6. 300 zł w przypadku , gdy Wnioskodawca jest osoba poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7. 300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku- w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji  w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku- w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności w zakresie ochrony danych osobowych
Wniosek o dofinansowanie – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Załącznik nr 1 - Zaświadczenie z uczelni
Załącznik nr 2 - Zaświadczenie z zakładu pracy