Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 28 lutego 2017 roku, podjęła Uchwałę Nr XXIII/225/2017 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

 

Podział środków  finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 rok: 

 Rodzaj zadania  Wysokość środków (w zł)
Środki finansowe  na  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2 784 984,00
Rehabilitacja zawodowa:  
 1. Staż zawodowy zgodnie z art. 11 ustawy 15 000,00
 2. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej zgodnie z art.12 a ustawy 80 000,00
 3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zgodnie z art.26e ustawy 200 000,00
 Łączna wysokość środków z zakresu rehabilitacji zawodowej: 295 000,00
 Rehabilitacja społeczna:  
 1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy 1 999 500,00
 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a ustawy 50 000,00
 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy 310 484,00
 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy 130 000,00
 Łączna wysokość środków z zakresu rehabilitacji społecznej: 2 489 984,00

Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu tomaszowskiego, które dokonały zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2016 roku mogą składać 

w bieżącym roku wnioski i ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie  do turnusu  rehabilitacyjnego w 2017 roku otrzymują jedynie osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz  osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  dofinansowaniu podlegają jedynie następujące rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

a) psychoterapeutyczny,

b) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym następuje według kolejności wpływu wniosku do momentu wyczerpania środków finansowych.