Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i wychowania się w środowisku naturalnym. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. W naszym otoczeniu są dzieci, których rodzice nie potrafią właściwie się nimi zaopiekować i niezbędne jest udzielenie im pomocy.

W związku z powyższym apelujemy do osób, które są odpowiedzialne, wrażliwe i chcą podzielić się miłością o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz.332 z późn. zm.):

1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

   a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

   b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

6. Przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7. Zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

   a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

   b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

   c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS – POMOŻEMY ZOSTAĆ CI RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc w trakcie trwania rodziny zastępczej.

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  lub wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego (dostępnego również w siedzibie Organizatora lub na stronie www.pcpr-tomaszow.pl)

 

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Lwowska 68 (III piętro)

22-600 Tomaszów Lubelski  

tel. 84 664 35 90 wew.83 

pokój 69 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów