Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.

Realizator programu: Powiat tomaszowski w obszarach B, C, D, F i G oraz Oddział PFRON Lublin w przypadku obszarów A i E programu.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

UWAGA

Termin naboru wniosków na udzielenie wsparcia w formie karnetu wielokrotnego wejścia na krytą pływalnię w Tomaszowie Lubelskim został wydłużony do dnia 10 grudnia 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zaprasza mieszkańców powiatu tomaszowskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do udziału w programie "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – Moduł IV.

W ramach programu można ubiegać się o wsparcie w postaci:

 1. paczki żywnościowej – wsparcie przeznaczone dla osób posiadających orzeczenie w stopniu znacznym lub umiarkowanym, orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, orzeczenie o grupie inwalidzkiej I lub II, orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01.1998r.,
 2. karnetów wielokrotnego wejścia na krytą pływalnię w Tomaszowie Lubelskim - wszystkie osoby posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność, w tym dzieci.


W celu udziału w Programie należy wypełnić wniosek o udzielenie pomocy w jednej lub obu formach wsparcia wraz z wymaganymi załącznikami. Wnioski należy składać w siedzibie  Centrum, w pokoju nr 70  w terminie do 6 grudnia 2021 roku.

Informacje oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim http://www.pcpr-tomaszow.pl/ oraz w siedzibie Centrum ul. Lwowska 68 22-600 Tomaszów Lubelski.
Przyznanie pomocy nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie realizacji Modułu IV. Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w programie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PCPR lub pod numerem telefonu: 84 664 3590 w.84  w godzinach 8:00-14:30.

 

Regulamin - paczki żywnościowe: Wniosek - karnety na basen:
Regulamin-paczki(.docx) Regulamin-karnety(.docx)
  Wniosek-karnety(.docx)
  Klauzula informacyjna(.docx)

 

Informujemy, że na podstawie § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 oraz z 2019 r. poz.1275) do dnia 30 listopada 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Powiat Tomaszowski przystąpił do realizacji IV Modułu Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość dofinansowania: 99 923,42 zł.

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

W ramach programu planowany jest zakup dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego: 100 paczek żywnościowych oraz 97 karnetów wielokrotnego wejścia na krytą pływalnię w Tomaszowie Lubelskim oraz zakup sprzętu oraz wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

"Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej
Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie
czuł się samotny, pozostawiony bez opieki." (Jan Paweł II)

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
pragniemy przekazać pracownikom wszystkich służb społecznych
najserdeczniejsze życzenia  oraz wyrazy uznania za wysiłek,
zaangażowanie wkładane w codzienną pracę i pomoc potrzebującym.
 
Życzymy siły, wytrwałości i energii do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi,
 jeszcze więcej odwagi w codziennych, trudnych zmaganiach
oraz poczucia uznania dla zawodu,
a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Lubelskim
wraz z pracownikami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że trwa ciągły nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze niezawodowe.

Żeby zostać rodzicem zastępczym, trzeba spełnić kilka kryteriów m.in. mieć stałe źródło utrzymania i odpowiednie warunki lokalowe. Ważne są także predyspozycje kandydata i motywacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Na etapie kwalifikacyjnym psycholog sporządza opinię o predyspozycjach i motywacji potencjalnych rodziców. Jeśli uzyskają pozytywną ocenę, biorą oni udział w nieodpłatnym szkoleniu, po którym otrzymują zaświadczenie o tym, że mogą pełnić funkcję rodziny zastępczej. Zawodowi rodzice zastępczy dostają wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, pokój 69, gdzie pracownicy udzielają szczegółowych informacji, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Zachęcamy również do kontaktu pod nr  tel. 084 664 3590 wew.83.

https://www.youtube.com/watch?v=sKjq6hjAHE8

Z dniem 1 lipca 2021r. program "Dobry Start" jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że wnioski o to świadczenie należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS, najlepiej używając przeglądarki Google Chrome.

Na stronie ZUS znajdują się:
* instrukcja ZUS jak należy złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start",
* informacje jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku,
* informacje jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie "Dobry Start".

Ponadto aby uzyskać świadczenie "Dobry Start" na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej trzeba dołączyć do wniosku zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.
W celu wydania zaświadczenia rodziny zastępcze z terenu powiatu tomaszowskiego powinny zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, który jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Instrukcje i informacje znajdują się na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start

 

"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsze to korzenie, druga to skrzydła"
W. Hodding Carter

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i z tej okazji składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym wyrazy podziękowania za ogromny wysiłek i poświęcenie jakie wkładacie Państwo każdego dnia w opiekę i wychowywanie dzieci. Jednocześnie życzymy Państwu dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim

 

Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

W dniu 31.03.2021r. został otwarty Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD działający przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. Punkt świadczy bezpłatną pomoc.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Programu profilaktycznego mającego na celu udzielanie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2021-2026

 

Celem konsultacji jest poznanie opinii, propozycji, uwag mieszkańców oraz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie powiatu tomaszowskiego, na temat projektu programu będącego przedmiotem konsultacji.

 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uwag i propozycji telefonicznie lub drogą mailową do dnia 26 kwietnia 2021r.

Treść programu w załączeniu:

Program profilaktyczny (.pdf)

 

Tel: 84 6643590 w.84

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Covid – 19 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

W ramach projektu p.n. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" powiat tomaszowski zakupił i nieodpłatnie przekazał  do użytkowania rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu 49 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, myszką optyczną i torbą oraz 49 skanerów.

Zakupiony sprzęt komputerowy ułatwi dzieciom wychowującym się w pieczy zastępczej realizowanie zadań w trybie zdalnego nauczania.

Ponadto w ramach projektu zakupiono i przekazano dla rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej środki ochrony indywidualnej, w tym:
- 3810 sztuk maseczek,
- 10200 sztuk rękawiczek jednorazowych,
- 250 litrów płynu do dezynfekcji.
- 250 litrów płynów dezynfekcyjnych.

 

Powiat tomaszowski realizuje projekt p.n. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowany z europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu powiat tomaszowski pozyskał środki w wysokości 160 670 zł.

Celem głównym projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID – 19 poprzez:
– zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup sprzętu komputerowego i sprzętu audiowizualnego),
– zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych, a także zakup wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej).

Informujemy, że na podstawie § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 oraz z 2019 r. poz.1275) do dnia 30 listopada 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, poprzez ich wrzucenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim” do skrzynki podawczej wystawionej przy głównym wejściu do budynku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Drodzy Państwo, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo spotkania Grupy Wsparcia zostają odwołane do końca bieżącego roku ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż w dniu 17 lipca 2020r. weszła w życie Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Świadczenie w formie bonu przysługuje osobie, będącej rodziną zastępczą,  mającej prawo do dodatku wychowawczego, zgodnie z art.80 ust.1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821).

Polski Bon Turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Jest jednorazowym świadczeniem o wartości 500,00 zł i przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Rodziny zastępcze z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności mogą otrzymać również dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu o wartości 500,00 zł.

Realizatorem zadania jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie bonu nie jest uzależnione od posiadanych dochodów. W celu otrzymania bonu turystycznego należy zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS- em lub e- mailem.

Bon turystyczny jest ważny do 31 marca 2022r. Można nim dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne (np. letni wypoczynek, ferie zimowe, pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym) realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Płatności bonem można dokonywać wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przyznanego świadczenia. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

Ministerstwa Rozwoju- www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-  www.zus.pl

Polskiej Organizacji Turystycznej- www.pot.gov.pl/pl

 

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

tel. 22 11 22 111

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

 1. danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
 2. podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
 3. przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:

 1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
 2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.

Następnie:

 1. Infolinia POT informuje klienta o sposobie postępowania.
 2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
 3. POT wydaje decyzję administracyjną.
 4. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

 

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego w dniu 21 sierpnia 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w latach 2020- 2024".

Zadanie dotyczy prowadzenia domu pomocy społecznej dla 30 osób, z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507 z późn.zm,.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 734).
Treść ogłoszenia otwartego konkursu znajduje się w załączniku, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Poniżej znajdują się obowiązujące wzory oferty realizacji zadania publicznego, umowy oraz sprawozdania:

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zal-nr-1.doc

WZOR_UMOWY_O_REALIZACJE_ZADANIA_PUBLICZNEGO.doc

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zal-nr-5.doc

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią koronawirusa, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów i coachów.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny. Aby dołączyć do Grup Wsparcia "Równoważnia" wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.adra.pl/kryzys i poczekać na kontakt ze strony koordynatora projektu.

Grupy wsparcia - ulotka (.pdf)

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, że nie odbędzie się Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych  zaplanowana  na dzień 14.05.2020 roku.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Pomoc finansowa udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID 19 (koronawirus) informuję, iż w przypadku zaistnienia potrzeby skorzystania przez rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne z Powiatu Tomaszowskiego ze wsparcia psychologicznego prosimy o kontakt telefoniczny z psychologiem tutejszego Centrum.
 
Psycholog Barbara Kudlicka
tel. 84 664 35 90 wew. 87 lub tel. kom. 690 000 427
 
Można również kontaktować się drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
z dopiskiem "do psychologa"
 

Starosta Tomaszowski odpowiadając na apel Wojewody Lubelskiego dotyczący udzielenia wsparcia psychologicznego dla osób potrzebujących takiej pomocy, a w szczególności tych, którzy przebywają na kwarantannie informuję, że w powiecie tomaszowskim działania w tym zakresie prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek jest czynny w dni robocze w godzinach 8-16. Klienci Ośrodka wymagający interwencji kryzysowej lub specjalistycznego poradnictwa obsługiwani są telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Numery kontaktowe do psychologów, którzy będą pełnili dyżury, udzielając pomocy w sytuacjach kryzysowych:

 • 84 663 42 98 telefon stacjonarny czynny w godz. 8-16 w dni robocze
 • 729 860 600 czynny całodobowo- w dni robocze, niedziele i święta
 • 792 960 731 czynny całodobowo- w dni robocze, niedziele i święta
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Informujemy, że niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań możecie Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej oraz platformy ePUAP.

Przypominamy, że istnieje możliwość składania wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd" oraz wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl

Informacje związane z prowadzonymi postępowaniami w indywidualnych sprawach udzielane są telefonicznie pod numerami: 84 664 35 90, 84 664 35 93

 

Zarządzeniem Nr 6 Starosty Tomaszowskiego z dnia 30 stycznia 2020 roku powołano Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Powołana przy Staroście Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego. Kadencja Rady trwa 4 lata. Do zakresu działania Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W związku z pojawieniem się na całym świecie licznych przypadków zachorowań na nowego koronawirusa, uruchomiona została infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia. Jest ona czynna całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Numer infolinii to: 800 190 590

Osobom podróżującym zaleca się śledzenie informacji zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, gdzie publikowane są aktualne komunikaty:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

W Powiecie tomaszowskim nadzór nad sytuacją epidemiologiczną prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim. Aktualne informacje można uzyskać także na stronie internetowej Stacji:

https://pssetomaszowlubelski.pis.gov.pl/

 

Drogi Wnioskodawco, aplikujący o dofinansowanie ze środków PFRON, od 1 stycznia 2020 roku wniosek na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, a także przedmiotów ortopedycznych możesz złożyć przez Internet!

Uprzejmie informujemy iż osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl) wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Wnioski na turnusy i przedmioty ortopedyczne można również składać w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68.

Obowiązujące formularze są dostępne na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  w zakładce "Druki do pobrania".

Informacja na rok 2020

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarach A, E i powiatowego obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszarów A i  E programu.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaniem dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przesunięciem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na zadanie "Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych" powstała możliwość dofinansowania złożonych wniosków.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych złożone w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2019 roku, które nie otrzymały dofinansowania z powodu wykorzystania środków. Do w/w osób zostaną wystosowane odpowiednie pisemne informacje o możliwości uzyskania dofinansowania.

Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do wyrażenia Państwu wdzięczności za wkład i zaangażowanie, jakie towarzyszą Waszej pracy oraz za to, że "Wasze serca biją zawsze dla innych".
To wycinek z życzeń dla pracowników pomocy i integracji społecznej, złożonych przez Pana Henryka Karwana Starostę Tomaszowskiego w dniu 22 listopada 2019 roku, podczas uroczystych obchodów święta wszystkich pracowników pomocy społecznej - Dnia Pracownika Socjalnego.
Z tej okazji Pan Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Pan Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim złożyli życzenia na ręce kierowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego.

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał zmian w zakresie realizacji Modułu II pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON nauki na poziomie wyższym mają możliwość aplikowania o środki w formie elektronicznej w przygotowanym przez PFRON systemie SOW (System Obsługi Wsparcia).

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie kosztów nauki w formie elektronicznej za pomocą systemu SOW mają możliwość uzyskania dodatku w wysokości 800 zł.
Informacje na temat systemu elektronicznego: https://portal-sow.pfron.org.pl
Termin zakończenia naboru wniosków na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 upływa  w dniu 10 października 2019 r. Nowy formularz wniosku przygotowany przez PFRON obowiązuje  zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Modułu II Programu "Aktywny Samorząd" jak i wprowadzonych zmian można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68 oraz drogą telefoniczną tel.: 84 664 35 90.

INFORMACJA

PFRON uruchomił w 2019 r. program

"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu"

 

Do kogo adresowana jest pomoc?

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
oraz
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenach poszkodowanych w wyniku żywiołu w 2019 r., w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim kontynuuje realizację spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu tomaszowskiego. W dniu 12 września 2019 roku o godz. 10.00 odbyło się pierwsze spotkanie po wakacjach.

Terminy kolejnych spotkań:

10.10.2019 r., 09.01.2020 r.,  09.04.2020 r.,
14.11.2019 r., 13.02.2020 r., 14.05.2020 r.,
12.12.2019 r., 12.03.2020 r., 11.06.2020 r.

Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze do aktywnego uczestnictwa w grupie wsparcia.

Zajęcia odbywają się w Starostwie Powiatowym, ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski

w Sali konferencyjnej nr 49 (II piętro) w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 10.00.

Zachęcamy również do skorzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem dla rodziców zastępczych, ich dzieci oraz wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że mieszkańcy powiatu tomaszowskiego mają możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Do pobrania:

E-PORADNIK POWIATU TOMASZOWSKIEGO - WYDANIE I - MARZEC 2019 (.pdf)

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (.pdf)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy 2019/2020 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" MODUŁ II.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu II przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61 tel. 084 664 35 90, w terminie od 02.09.2019 roku do 10.10.2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w okresie naboru wniosków w 2019 r., w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Obszar C Zadanie 1 "Aktywny Samorząd".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim jako realizator rządowego programu "Dobry start" informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.
Wnioski należy składać drogą papierową w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świdczenia "Dobry Start" (.pdf)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim prowadzi nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019".

Program ma na celu wsparcie 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez poradnictwo psychologiczne oraz podniesienie umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zatrudni na umowę cywilnoprawną:


1. psychologa
2. dietetyka
3. rehabilitanta
4. pielęgniarkę

do świadczenia tzw. opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

W dniach 13-14 czerwca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim Delegaturą w Zamościu zorganizowało spotkanie szkoleniowe dla kadry pomocy społecznej 5 powiatów: tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego ziemskiego oraz miasta Zamość.
Szkolenie podzielone było na 3 bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczyła zagrożeń dla dzieci i młodzieży, takich jak "Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) -  rozpoznawanie zachowań, pomaganie - bezpieczeństwo" oraz "Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci". Poprowadził ją dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko, Dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej.

Druga część dotyczyła koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Część tę poprowadził Pan Wojciech Zbiegień, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie oraz Panie Anna Grzelak – Kierownik Oddziału ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego i Ewelina Kozik- Różańska – Starszy inspektor.
W trzeciej części szkolenia swoją wiedzą z codziennej praktyki podzielił się z uczestnikami Pan Wacław Gajewski, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu oraz Panie Maria Gontarz – Starszy inspektor wojewódzki i Iwona Komadowska - Starszy inspektor wojewódzki, przedstawicielki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Zamościu.
W szkoleniu udział wzięło ponad 120 osób.

Powiat tomaszowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim pozyskał dofinansowanie do zakupu mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Otwarta Dłoń" w Muratynie.
 
Dofinansowanie w kwocie  80 000 zł otrzymano w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 ROKU
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu I przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61 tel. 084 664 35 86, w terminie od 06.05.2019 roku do 30.09.2019 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim kontynuuje realizację spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu tomaszowskiego. W dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się ostatnie spotkanie przed wakacjami.

Kolejny cykl spotkań zaplanowany jest na wrzesień 2019 roku. Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze do aktywnego uczestnictwa w grupie wsparcia.

Zachęcamy również do skorzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem dla rodziców zastępczych, ich dzieci oraz wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.

Drodzy Rodzice Zastępczy

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.


W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka.


Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych szczęśliwych dni.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 22 maja 2019r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

W trakcie debaty marszałek uhonorował dyplomami uznania rodziców zastępczych z terenu województwa lubelskiego. Wyróżnienia otrzymały trzy rodziny zastępcze z terenu powiatu tomaszowskiego: Pani Anna Wojciechowska, Pani Maria Rechul i Pani Katarzyna Plakut.

Wyróżnionym osobom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z dziećmi.

Informujemy, że w 2019 roku Powiat Tomaszowski  kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Aktywny samorząd" to program, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do dostosowania samochodu, zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, na naprawę posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zapewnienia opieki dla osoby zależnej, ale też na uzyskanie wyższego wykształcenia.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych zadań  w bieżącym roku,  harmonogram programu oraz druki wniosków z załącznikami  dostępne są w zakładce  Aktywny Samorząd 2019.

 

Osoby niepełnosprawne przybywające do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Tomaszowie Lubelskim w celu załatwiania spraw winne udać się do wejścia zlokalizowanego od strony ul. Żwirki i Wigury ( od strony parku miejskiego ) dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście to oraz dźwig osobowy funkcjonujący przy tym wejściu umożliwiają dotarcie do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zlokalizowanego przy ulicy Lwowskiej 68.

Osoby niepełnosprawne  mogą zwrócić się do każdego pracownika PCPR z prośbą o informację lub pomoc. W pierwszej kolejności pracownicy przeprowadzają wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy a następnie wskazują merytorycznego pracownika.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że trwa ciągły nabór kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe oraz rodziny zastępcze niezawodowe.

JEŻELI chcesz pełnić funkcję rodziny zastępczej i jesteś mieszkańcem powiatu tomaszowskiego, jesteś zdrowy, posiadasz stałe źródło utrzymania (przynajmniej jedna osoba w rodzinie), korzystasz z pełni praw cywilnych, obywatelskich, rodzicielskich, posiadasz odpowiednie warunki mieszkaniowe i dobrą opinię w środowisku skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, pokój 69, gdzie pracownicy udzielają szczegółowych informacji, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Zachęcamy również do kontaktu pod nr  tel. 084 664 3590 wew.83.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że od 1 sierpnia 2018 roku rodziny zastępcze oraz osoby usamodzielniane, do 20 roku życia, uczące się z terenu powiatu tomaszowskiego mogą ubiegać się o świadczenie z programu "Dobry Start" (300+).

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, zwane dalej Centrum, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 27 marca 2018 roku, podjęła Uchwałę Nr XXXIII/331/2018 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" realizowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży osoby, które spełniają następujące warunki:

- ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia,
- są bierne zawodowo,
- nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia lub szkolenia,
- nie posiadają  kwalifikacji zawodowych, posiadają  niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają  kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
- mieszkają w województwie lubelskim.

Po udanym pilotażu programu "Kierunek Samodzielność" ogłaszamy drugą edycję tego przedsięwzięcia.

W ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z terenu powiatu tomaszowskiego do udziału w grupie wsparcia.

To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia daje uczestnikom siłę i nadzieję na rozwiązanie problemu. Przynależność do niej pozwala zobaczyć, że z naszym problemem nie jesteśmy sami. Są inni, którzy czują to samo co my – nie jesteśmy więc zdani tylko na siebie.

Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy wsparcia psychospołecznego. Jej uczestnicy wzajemnie się wspierają i pomagają sobie w radzeniu z problemem. Członkowie grupy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami oraz nawiązują więzi z osobami mającymi podobne trudności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że środki na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej p.n "Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym" przeznaczone na ten cel w 2017 roku zostały wykorzystane.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym z terenu powiatu tomaszowskiego oraz dzieciom w nich przebywających.


Do zadań wolontariusza będzie należało:
- pomoc przy zapewnianiu opieki dzieciom z rodzin zastępczych,
- pomoc przy odrabianiu lekcji,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego, m.in. zabawy, spacery, malowanie, czytanie książek, itp.

30 marca  2017 r. w Sokalu na Ukrainie odbyła się "Transgraniczna konferencja samorządów lokalnych" delegacji z Powiatu Tomaszowskiego i samorządowców Rejonu Sokalskiego.

Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 28 lutego 2017 roku, podjęła Uchwałę Nr XXIII/225/2017 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że aktualnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - semestr letni 2016/2017 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" MODUŁ II.

Wnioski można składać w terminie do 30 marca 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski. Szczegółowe informacje oraz wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce: "Aktywny Samorząd" 2017.

Informacje uzupełniające dotyczące naboru wniosków do Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku. 

Wnioski w ramach obszarów B,C,D,F,G  należy składać w terminie do 06 marca 2017 roku  w pokoju nr 31 Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Jednocześnie informuję, że wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych w przypadku obszaru E programu (dofinansowanie wkładu własnego w projekcie dotyczącym aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych ) składane są bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON, do dnia 30 listopada 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:

"Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań".

Prelegent: dr Gary LaVigna, BCBA-D, dyrektor ds. Klinicznych w Institute for Applied Behavior Analysis (IABA) w Los Angeles, USA

 

Miejsce:  Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4

Termin: 15 - 16 maja 2017 r.

Godzina: 9:00 - 17:30 

Więcej informacji, oraz zapisy na stronie:

autyzm2017.wsei.lublin.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) od 01 stycznia 2017 roku, wprowadzony zostaje zcentralizowany system poboru podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym ulega zmianie sposób wystawiania faktur.

Od miesiąca stycznia 2017 roku faktury powinny być wystawione na:

1. Nabywca : Powiat Tomaszowski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP: 921-198-38-72

2. Odbiorca : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski. 

W dniu 21 listopada 2016r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

W uroczystości wzięli udział kierownicy oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wsparcia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas obchodów 41 osób otrzymało odznaczenia państwowe, 38 osób zostało wyróżnionych dyplomem uznania wojewody lubelskiego w kategorii indywidualnej. Wręczono również 8 wyróżnień w kategorii zespołowej, w tym 4 dla organizacji pozarządowych.

"Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu wyrazy uznania za pełną poświęcenia i oddania pracę na rzecz osób potrzebujących oraz za gotowość niesienia im pomocy. Pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania i gratulacje za osiągnięcia w wypełnianiu misji niesienia dobra drugiemu człowiekowi".

Tak brzmiała treść podziękowań przekazanych przez Pana Jana Kowalczyka Starostę Tomaszowskiego pracownikom służb społecznych z terenu powiatu tomaszowskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych. Wprowadzone w 1996 roku święto stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka i podkreślenia ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

Każde dziecko ma prawo do miłości, zrozumienia i wychowania się w środowisku naturalnym. Jest to niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i emocjonalnego. W naszym otoczeniu są dzieci, których rodzice nie potrafią właściwie się nimi zaopiekować i niezbędne jest udzielenie im pomocy.

W związku z powyższym apelujemy do osób, które są odpowiedzialne, wrażliwe i chcą podzielić się miłością o rozważenie możliwości podjęcia się roli rodzica zastępczego.

 W 2016 roku Powiat Tomaszowski ponownie przystąpił do realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W ramach Programu pozyskane zostały środki w kwocie 146 252,26 zł.

Dofinansowanie otrzymały dwa projekty:

1. Projekt  Fundacji "Wiedza, Edukacja, Rozwój" z Jezierni na realizację zadania p.n. "Dostosowanie toalety w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni do potrzeb osób niepełnosprawnych"

2. Projekt Gminy Tomaszów Lubelski na realizację zadania p.n. "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych".

W dniu 30 sierpnia 2016r Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim przyjęła Uchwałą nr XVII/175/2016 "Program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020".

Opracowany Program ma na celu określenie działań profilaktycznych i sposobu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w których istnieje zagrożenie bądź mogą wystąpić problemy opiekuńczo- wychowawcze, rodzin z dziećmi i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz rodzin zastępczych.

 

GRANTY NA INNOWACYJNE POMYSŁY

W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

POSZUKUJEMY

• Podmiotów / instytucji / organizacji i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

OFERUJEMY

wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego

wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem

wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów:

- TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 80 000,00 zł.

- TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i  grup nieformalnych.  Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.

- Poziom finansowania – 100 %

Wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania innowacji

PLANUJEMY

- Udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły

- Testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy

- Ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji

- Upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji

W dniu 27 czerwca 2016 roku odbyły się obrady XV Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Podczas Sesji przyjęto do realizacji:

• Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016 - 2022

• Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016 - 2022

• Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2018

Treść przyjętych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty/Programy

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

organizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim

• Jeśli czujesz, że ktoś z Twoich bliskich rani Cię swoim zachowaniem lub słowem, czujesz się od niego/niej zależna/y, to on/ona decyduje o Tobie, czujesz się słabsza/y,

• Jeśli nie czujesz się bezpiecznie w swoim domu,

• Jeśli masz poczucie izolacji, odosobnienia, samotności, braku wsparcia ze strony innych ludzi,

• Jeśli to, czego doznajesz w swojej rodzinie, nazywasz przemocą

• Jeśli masz już za sobą doświadczenie doznawania przemocy w rodzinie, wyzwoliłaś/eś się i potrzebujesz o tym opowiedzieć,

• Jeśli jesteś pełnoletnia/ni, 

Proponujemy Ci udział w spotkaniach grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Uprzejmie informujemy, że Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim Uchwałą Nr XIV/137/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku określiła zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok.

"Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016-2022" określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach polityki społecznej, które mają na celu rozwiązywania problemów społecznych.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu Strategii na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim:
http://www.pcpr-tomaszow.pl

22 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie dotyczyło wydania opinii w sprawie projektów złożonych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Projektodawcy wnioskowali w ramach programu  między innymi o zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz dostosowanie toalety w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Rada pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty mające na celu poprawę infrastruktury oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku.

 

11 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Na zebraniu przedstawiono propozycję uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok. W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Kyć – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Pani Zofia Swatowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim oraz Członkowie Rady: Pani Stanisława Raczkiewicz, Pani Mariola Ciupa, Pani Anna Gardecka. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, że rodzinom zastępczym przysługuje dodatek wychowawczy na każde przyjęte do rodziny zastępczej dziecko do 18 roku życia. Dodatek wychowawczy będzie wypłacony w wysokości 500 zł miesięcznie. Aby ubiegać się o wyżej wymienioną pomoc rodziny zastępcze powinny złożyć w tutejszym Centrum stosowny wniosek. Wniosek ten można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w pokoju nr 62 oraz za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

W dniu 20 listopada 2015 roku pod honorowym patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka odbyło się spotkanie środowiska pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Podczas spotkania połączonego z uroczystymi obchodami 25 lecia pomocy społecznej Starosta Tomaszowski wręczył wyróżnienia dla zasłużonych, długoletnich pracowników pomocy społecznej, którzy swoją aktywność zawodową prowadzą od 25 lat  lub dłużej.

Informujemy, że na podstawie § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /Dz. U. 2013 poz. 1190 z późn. zm./ do dnia 30 listopada 2015 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2016.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego "Aktywność szansą rozwoju".

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 18 - 64 lata do udziału w 16-dniowym wiosennym wyjeździe rehabilitacyjno – szkoleniowym nad morze. Wyjazd odbędzie się miesiącu maju 2015 r.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w terminie:
od 09.03.2015 r. do 31.03.2015 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Trwa rekrutacja do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
"Życie z niepełnosprawnością"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuję, że trwa nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Życie z niepełnosprawnością” w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Aktywności Lokalnej „Kompetentni aktywni” w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Zapraszamy mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 20 - 30 lat, którzy ukończyli naukę na studiach wyższych oraz mają trudności w znalezieniu zatrudnienia lub/i nie posiadają odpowiednich umiejętności praktycznych do wykonywania zadań na danych stanowiskach pracy, do udziału w szkoleniach zawodowych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego w dniu 13 listopada 2014 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w latach 2015- 2019.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej ( powiat-tomaszowski.bip.lublin.pl ), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim www.powiat-tomaszowski.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.
Oferty składać można do 5 grudnia 2014 roku.

Uwaga!
W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu zwiększeniu uległa liczba miejsc w ramach Zimowego wyjazdu szkoleniowo-rehabilitacyjnego.
W związku z tym, wydłużony został termin naboru na w/w wyjazd do dnia 17.12.2014 roku.

_____________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 18 - 64 lata do udziału w zimowym wyjeździe rehabilitacyjno – szkoleniowym w góry. Wyjazd odbędzie się miesiącach styczeń/luty 2015 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że osoby będące uczestnikami projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju” mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy realizowane w ramach projektu.

Osoby ubiegające się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązane są złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zawierające imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nazwę kursu/szkolenia, termin realizacji szkolenia oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać przekazany zwrot.

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją przez powiat tomaszowski „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II” zapraszamy podmioty zainteresowane udziałem w programie do składania wniosków w ramach obszarów B, C, D, E, G w terminie do 28 marca 2014 roku lub przesłania pocztą na adres: Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój nr 31.
Jednocześnie informujemy, że wnioski w przypadku obszaru A programu (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny) składane są bezpośrednio do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. T. Zana 38, 20-601 Lublin. Ze względu na terminy i procedury określone przez PFRON, wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2014 roku.
Natomiast wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu składane są bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON do dnia 14 listopada 2014 roku.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Szczegółowe warunki, wnioski i procedury udziału w programie dostępne są na stronie: www.pfron.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że Firma Drexpol Konsulting sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektu "Dobry start - lepsze życie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, i innych.

W konkursie plastycznym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, którego tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!, praca Pawła Myszkowskiego, uczestnika WTZ w Grabowicy, zajęła pierwsze miejsce na szczeblu centralnym. Nagrody osobiście wręczali Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. Stanisław Kielech i Wójt Gminy Susiec Franciszek Kawa.

Kolejnym sukcesem grabowickich warsztatów jest drugie miejsce Anny Mazur w ogólnopolskim konkursie plastycznym Sztuka Osób Niepełnosprawnych, który organizowany jest przez PFRON. Tytuł tegorocznego konkursu Kwiaty Mojego Życia cieszył się dużym zainteresowaniem, do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowało się ponad dwa tysiące prac, dlatego też osiągnięcie Anny ucieszyło nie tylko ją, ale też całe warsztaty. Wszystkie prace plastyczne, docenione w wyżej wymienionych konkursach powstawały pod kierunkiem instruktora Justyny Oliginiewcz.

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XX/237/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w formie powierzenia realizacji zadania.

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XX/237/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia pożytku publicznego na rok 2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku na terenie powiatu tomaszowskiego w formie powierzenia realizacji zadania.

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej w Pałacu Prezydenckim 19 marca 2013 roku odbyła się uroczystość, w której wzięło ponad 200 osób reprezentujących środowisko polskiej pomocy społecznej. Na tą uroczystość z powiatu tomaszowskiego zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Małżonki Anny Komorowskiej otrzymała Katarzyna Kyć, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz Alina Dziura, starszy specjalista pracy socjalnej.