Zarządzeniem Nr 2 Starosty Tomaszowskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku powołano Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Powołana przy Staroście Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego. Kadencja Rady trwa 4 lata. Do zakresu działania Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Jednym z zadań powiatu realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim jest rehabilitacja społeczna. Głównym jej celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest m. in. przez:

• wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
• wyrabianie zaradności osobistej osoby niepełnosprawnej i pobudzanie jej aktywności społecznej,
• likwidowanie barier (technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, transportowych, urbanistycznych),
• kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z niepełnosprawnymi.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim aktualnie rozpoczyna trzecią kadencję swojej działalności.

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zarządzeniem Nr 6 Starosty Tomaszowskiego z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim powołano Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim w następującym składzie:

W dniu 16.04.2010 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim miało miejsce spotkanie doradcy do spraw osób niepełnosprawnych z uczestnikami grupy wsparcia do której należą rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły.

W dniu 1 lipca 2008 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim został utworzony etat Doradcy do spraw osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy powstało dzięki realizacji projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.