Zarządzeniem Nr 6 Starosty Tomaszowskiego z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim powołano Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim w następującym składzie:

1. Pani Mariola Ciupa - Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie - Wiceprzewodnicząca Rady.
2. Pan Karol Kosiacki - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim -Sekretarz Rady.
3. Pani Jadwiga Lal - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruch „Promyk” w Tomaszowie Lubelskim - Członek Rady.
4. Pani Stanisława Raczkiewicz - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelski - Przewodnicząca Rady.
5. Pani Adela Tulidowicz - Polskie Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim - Członek Rady.

Powołana przy Staroście Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo – doradczego.

Do zakresu działania Rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacja praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

PODSTAWA PRAWNA
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).
Obsługę administracyjno-biurową Rady prowadzi w imieniu Starosty, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski Tel. 084 664 35 90.
W dniu 17 lutego 2012 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na pierwszym posiedzeniu Rada ukonstytuowała się w następującym składzie:
- Stanisława Raczkiewicz – Przewodnicząca Rady
- Mariola Ciupa – Wiceprzewodnicząca Rady
- Karol Kosiacki – Sekretarz Rady
- Jadwiga Lal - Członek Rady
- Adela Tulidowicz - Członek Rady