Zarządzeniem Nr 2 Starosty Tomaszowskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku powołano Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Powołana przy Staroście Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego. Kadencja Rady trwa 4 lata. Do zakresu działania Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 19  lutego 2016 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Na pierwszym posiedzeniu Rada ukonstytuowała się w następującym składzie:

1. Pani Stanisława Raczkiewicz - Przewodnicząca Rady, reprezentująca Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim,
2. Pan Karol Kosiacki - Wiceprzewodniczący Rady, reprezentujący  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim,
3. Pani Mariola Ciupa - Sekretarz Rady, reprezentująca Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie,
4. Pani Adela Tulidowicz - Członek Rady, reprezentująca Polskie Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim,
5. Pani Anna Gardecka- Członek Rady, reprezentująca Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Piersi „Tomaszowskie Amazonki” w Tomaszowie Lubelskim.