Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Tomaszowie Lubelskim od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2015 roku realizowało projekt systemowy p.n. „Aktywność szansą rozwoju”.

Projekt realizowany był na podstawie Umowy ramowej  z dnia 30 lipca 2008 roku nr POKL.07.01.02-06-011/08-00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Centrum w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację projektu pozyskano ze środków Unii Europejskiej kwotę 5 180 448,89 zł, natomiast wkład własny wniesiony do projektu wyniósł  610 542,11zł. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę  5 790 990,98 zł z czego ostatecznie wydatkowano  5 582 151,17 zł.

Dokument do pobrania:

Podsumowanie realizacji projektu "Aktywność Szansą Rozwoju"