Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że w 2017 roku Powiat Tomaszowski będzie kontynuował realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku:

28.02.2017 - Termin złożenia wystąpienia przez Powiat Tomaszowski o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku.

28.04.2017 - Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu tj. Powiatem Tomaszowskim i PFRON (aneks).

13.03.2017 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017) Moduł II programu.

30.03.2017 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017). Moduł II programu.

08.05.2017 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I.

31.05.2017 - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017 roku Moduł II.

30.08.2017 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków  w ramach Modułu I.

01.09.2017 - Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2017) Moduł II.

10.10.2017 - Termin zakończenia przyjmowania w 2017 roku wniosków w ramach programu  (2-gi cykl 2016) Moduł II.

15.04.2018 - Termin złożenia przez powiat Tomaszowski sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2017 roku.

30.08.2018 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2017 roku.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane w witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl w zakładce "Aktywny samorząd".

Moduły, Obszary i Zadania programu, które będą realizowane w 2017 roku:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie 2: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości,

- Zadanie 3: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie w ramach modułu II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- pobiera naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

- aktualnie mają przerwę w nauce np. urlop dziekański, urlop zdrowotny.

Do pobrania wzory wniosków Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, w terminie od dnia 13 marca 2017 roku do 30 marca 2017 roku, pokój 61. Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (84) 664 35 90 wew. 85.