Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że w 2015 roku Powiat Tomaszowski będzie kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w siedzibie Centrum od dnia podjęcia przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim uchwały dotyczącej zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków i podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

O terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie będziemy informować niezwłocznie.

Moduły, Obszary i Zadania programu, które będą realizowane w 2015roku:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

   1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
       a) Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
   2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
       a) Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
       a) Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
       b) Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości),
       c) Zadanie 4 ; pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
   4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może skorzystać z zasady wyrażonej w rozdziale VII ust. 6 programu, która pozwala modyfikować dokument pn. „Kierunki działań (...)”, co pozwoli w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy / kolejnych form wsparcia.

Do pobrania:

Informacja o zasadach  uzyskania pomocy AS 2015