Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

01 kwiecień 2014 – 30 wrzesień 2014

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

1) semestr letni 2013/2014 : 10 marzec 2014 – 31 marzec 2014
2) semestr zimowy 2014/2015: 01 wrzesień 2014 – 30 wrzesień 2014

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


Cele szczegółowe programu:

1) przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3) umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4) poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5) wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1. Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

-do 5.000 zł ,
-udział własny - 15%,
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie 2. Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:

-do 2.100zł, w tym do koszów kursu i egzaminów - 1.500 zł, pozostałe koszty - 600zł,
-udział własny - 25%,
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej,
-dysfunkcja narządu ruchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

-dla osoby niewidomej – do 30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie do 20.000 zł,
-dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – do 10.000 zł,
-dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – do 5.000 zł,
-udział własny - 10 %,
-znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie  2. Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

-dla osoby głuchoniewidomej – do 4.000 zł,
-dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku - do 2.000 zł,
-brak udziału własnego,
-znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

-dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – do 7.000 zł (przy opinii eksperta - 20.000 zł),
-udział własny - 10%,
-znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 2. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

-dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 
-o niepełnosprawności - do 2.000 zł,
-brak udziału własnego.

Zadanie 3. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości w zakresie:

-ręki – do 9.000 zł,
-przedramienia – do 20.000 zł,
-ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – do 26.000 zł,
-na poziomie podudzia – do 14.000 zł,
-na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – do 20.000 zł,
-uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – do 25.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania,
-udział własny - 10%,
-stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Zadanie 4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości):

-do 30% kwot o których mowa w zadaniu 3,
-udział własny - 10%,
-stopień niepełnosprawności,
-wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Obszar D. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

-do 200 zł miesięcznie – nie więcej niż 2.400 zł / rok na osobę zależną 
-udział własny 15 %.
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
-wiek aktywności zawodowej, 
-pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

-dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł
-dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł
-dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)
-znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
-nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 109 lub pod numerem tel. (84) 664 35 90 wew.23