Jednostka organizacyja samorządu powiatowego, wskazana do realizacji programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim,
ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

01 lipiec 2013 - 31 lipiec 2013

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

1) semestr letni 2012/2013 : 01 maj 2013 - 31 maj 2013
2) semestr zimowy 2013/2014: 01 wrzesień 2013 - 30 wrzesień 2013

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Cele szczegółowe programu w 2013 roku:

1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Adresat programu (Moduł I):

1. Obszar A Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
2. Obszar A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.
3. Obszar B Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
4. Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.
5. Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
6. Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
7. Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Adresat programu (Moduł II):

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
- w module II - przerwa w nauce.

Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2013 roku:

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 oprzyrządowanie samochodu

- 5.000 zł

Obszar A Zadanie 2 prawo jazdy kategorii B

- kurs/egzaminy - 1.500 zł,
- pozostałe koszty - 600 zł.

Obszar B Zadanie 1 sprzęt elektroniczny, oprogramowanie

- osoby niewidome - 30.000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie - 20.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o niepełnosprawności - 10.000 zł,
- osoby z dysfunkcją kończyn górnych oraz pozostali adresaci - 5.000 zł.

Obszar B Zadanie 2 szkolenie komputerowe

- osoby głuchoniewidome - 4.000 zł,
- pozostałe osoby - 2.000 zł.

Obszar C Zadanie 1 wózek elektryczny

- 7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł (opinia eksperta)

Obszar C Zadanie 2 sprawność techniczna wózka elektrycznego

- 2.000 zł.

Obszar C Zadanie 3 proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Przy amputacji:
- w zakresie ręki - 9.000 zł,
- przedramienia - 20.000 zł,
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
- na poz. podudzia - 14.000 zł,
- na wysokości uda - 20.000 zł,
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,
- refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł.

Obszar C Zadanie 4 sprawność techniczna protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Przy amputacji:
- w zakresie ręki - 2.700 zł,
- przedramienia - 6.000 zł,
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 7.800 zł,
- na poziomie podudzia - 4.200 zł,
- na wysokości uda - 6.000 zł,
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 7.500 zł,
- refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON - nie więcej niż 200 zł.

Obszar D koszt opieki nad osobą zależną

- 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną

MODUŁ II:

1. opłata za naukę (czesne) lub za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - 3.000 zł,
2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia osoby:
- osoby ze znacznym st. niepełnosprawności - 800 zł,
- osoby z umiarkowanym st. niepełnosprawności - 500 zł.


Powyżej wskazane kwoty dofinansowania ze środków PFRON mogą być zwiększone decyzją Realizatora programu (z uwzględnieniem obowiązujących zasad) - w przypadku dostatecznej puli środków finansowych w dyspozycji Realizatora.

Dofinansowanie w ramach Modułu I i II będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 109. tel: 84 664 35 90. wew. 23.