Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że w 2023 roku Powiat Tomaszowski kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

W 2023 roku wnioski o dofinansowanie również będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od 1 marca 2022 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w systemie z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW

a także:

na Portalu Profilu Zaufanego,

na Portalu OBYWATEL.GOV.PL

na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

 

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu) – 70.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł

Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu, dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego) – 5.280 zł, w tym:

 1. dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.310 zł,

 2. dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,

 3. dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,

 4. dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł,

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu) – 4.400 zł;

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku),

 1. dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),

 2. dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,

 3. dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 10.000 zł.

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 1. dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,

 2. dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,

 3. dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł.

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień, dysfunkcja narządu wzroku) – 10.000 zł,

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy) – 6.000 zł,

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu – 1.650 zł,

Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym) – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 3.850 zł z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

 1. w zakresie ręki – 13.200 zł,

 2. przedramienia – 28.600 zł,

 3. ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,

 4. na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,

 5. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,

 6. uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł.

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) – do 30% kwot, o których mowa w lit. c, tj. w przypadku amputacji

 1. w zakresie ręki – 3.960 zł,

 2. przedramienia – 8.580 zł,

 3. ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,

 4. na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,

 5. na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,

 6. uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł.

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszaniu się i posiadającym zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania – 8.250 zł;

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

w module I wynosi co najmniej:

 1. 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5, Obszaru C – Zadania: 1, 3 i 4,
 2. 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
 3. 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3 oraz Obszaru C Zadanie 5;

Termin zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących modułu I przypada na dzień 31 sierpnia 2023 roku.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 1. w szkole policealnej,

 2. w kolegium,

 3. w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wysokość dofinansowania:

1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 1. do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

 2. do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do
4.400 zł,

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  770 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;

2)  550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5)  220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub
w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8)  880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9)  550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany:

1)  w module II - w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

 2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Terminy przyjmowania wniosków:

1) Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową od 1  marca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku;

2) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

a) semestr letni 2022/2023 od 1 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku

b) semestr zimowy od 1 września 2023 roku do 10 października 2023 roku.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II przyjmowane są w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 70. Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 664 35 90 wew. 84.

 

Dokumenty programowe:

„Aktywny samorząd” - treść programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie-obowiazujace/