Informujemy, że na podstawie § 12 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 oraz z 2019 r. poz.1275) do dnia 30 listopada 2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, poprzez ich wrzucenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim” do skrzynki podawczej wystawionej przy głównym wejściu do budynku w godzinach od 7.00 do 18.00.

Ogólne warunki:

 1. o dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  - prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  - udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  - udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 2. dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie.
 3. wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku był stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 4. dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
 5. decyzja o przyjęciu wniosku do realizacji zostanie podjęta w 2021 roku po otrzymaniu środków finansowych pochodzących z PFRON i przyjęciu przez Radę Powiatu w Tomaszowie Lubelskim uchwały w sprawie określenia zadań do realizacji i podziału w/w środków.

 

Druk wniosku do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (.doc)