Drukuj
Aktualności
Odsłony: 2760

Informacja na rok 2020

Realizator programu: Jednostki samorządu terytorialnego (wojewódzkiego w obszarach A, E i powiatowego obszarach B, C, D, F i G), które przyjmą zaproszenie do uczestnictwa w programie oraz Oddziały PFRON w przypadku obszarów A i  E programu.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte, w ramach:

 1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
 4. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów pomocy w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia nowego lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia);
 7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w  art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 26g, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:

 1. obszar A - dofinansowanie ze środków PFRON do 35 % wartości zadnia, nie więcej niż 165.000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B - dofinansowanie ze środków PFRON do 35 % wartości zadnia, nie więcej niż 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C - dofinansowanie ze środków PFRON do 50 % wartości zadnia, nie więcej niż do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 4. obszar D - na likwidację barier transportowych do:
  1. 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 270.000,00 zł dla autobusów.
   Dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do 60 % wartości zadania w przypadku projektów służących rehabilitacji oraz do 70% wartości zadania w  przypadku warsztatów terapii zajęciowej.
 5. obszar E - dofinansowanie ze środków PFRON do 20 % wartości zadnia, nie więcej niż do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30% osób niepełnosprawnych;
 6. obszar F - dofinansowanie ze środków PFRON do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 7. w przypadku obszaru G - dofinansowanie ze środków PFRON do 30 % wartości zadnia jednak proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Tryb składania wniosków i wystąpień

Projektodawca składa projekt do jednostki samorządu terytorialnego właściwej dla miejsca realizacji projektu w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku. W przypadku obszarów B, C, D, F i G jest to samorząd powiatowy. W przypadku obszarów A i E projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

Szczegółowe warunki, wnioski i procedury udziału w programie dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl