Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy 2019/2020 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" MODUŁ II.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu II przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61 tel. 084 664 35 90, w terminie od 02.09.2019 roku do 10.10.2019 roku

 

Dofinansowanie w ramach realizacji Modułu II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- pobiera naukę: 

• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi,
• kolegium,
• szkole policealnej.

 

W 2019 roku kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi:

 1. dla opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenie na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę,
 2. dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzanie przewodu doktorskiego – równowartość opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego jednak nie więcej niż 4 000,00 zł,
 3. dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - do 1 000,00 zł.

 

W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę jednocześnie w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1500,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza 764,00zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:

 1.  700 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub korzystania ze wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2.  500 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3.  300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 4.  300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 5.  200 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
 6.  300 zł w przypadku , gdy wnioskodawca jest osoba poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
 7.  300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

 

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku- w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie - ochrona danych osobowych

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie z zakładu pracy