Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w okresie naboru wniosków w 2019 r., w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Obszar C Zadanie 1 "Aktywny Samorząd".

 


Odbiorcą pomocy w obszarze C, zadanie 1 może być osoba :
- legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności,
- zatrudniona lub ucząca się lub posiadająca  potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowanie uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
- w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona (w wieku emerytalnym),
- posiadająca dysfunkcję uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00  zł, a minimalny udział własny  Wnioskodawcy w zakupie wynosi 10 % ceny brutto wózka.
Osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (w wieku emerytalnym) mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia i nie kontynuujących nauki warunkiem przyznania pomocy (tylko w tym przypadku) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskana zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Ponadto informujemy, że  posiadane przez Wnioskodawcę zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia jest równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Obowiązujący termin składania wniosków:  do 30.09.2019r.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, pok. 67.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu - 84 664 35 90.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek - Moduł I - Zadanie C1

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach

Załącznik nr 2f - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika