POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TOMASZOWIE LUBELSKIM INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 ROKU
finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu I przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61 tel. 084 664 35 86, w terminie od 06.05.2019 roku do 30.09.2019 roku.

 
OBSZAR A – Zadanie 1 Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania 10.000 zł.
UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi.
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
ADRESACI (WARUNKI UCZESTNICTWA):
– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (C) i potwierdzona zaświadczeniem lekarza specjalisty potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.
Przez posiadacza samochodu – należy rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela;
w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy).


OBSZAR A - Zadanie 2  Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW: maksymalna kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
– dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

Możliwa refundacja kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
UDZIAŁ WŁASNY: 25% ceny brutto zakupu/usługi
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
ADRESACI (WARUNKI UCZESTNICTWA):
– znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu ruchu (R) (jeśli nie stanowi podstawy wydania orzeczenia, to powinna być konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń o charakterze neurologicznym (N) lub całościowych zaburzeń organizmu (C) i potwierdzona zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, iż następstwem schorzeń stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu (jeżeli dotyczy).


OBSZAR A - Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:
maksymalna kwota dofinansowania 4.800 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
– dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł.

Możliwa refundacja kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
UDZIAŁ WŁASNY: 25% ceny brutto zakupu/usługi.
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
ADRESACI (WARUNKI UCZESTNICTWA):
– znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej,
– dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego (jeżeli dotyczy).
Poprzez koszty kursu i egzaminów (w przypadku Obszaru A Zadanie 2 i Zadanie 3) – należy rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy doszkalające.


OBSZAR A - Zadanie 4 Dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu
 
DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania 4.000 zł.
UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi.
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy
ADRESACI (WARUNKI UCZESTNICTWA):
– znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,
– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja narządu słuchu, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

Przez posiadacza samochodu – należy rozumieć jego właściciela lub współwłaściciela;
w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca (opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy).


OBSZAR B - Zadanie 1  Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania:
- dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi.
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
ADRESACI (WARUNKI UCZESTNICTWA):
– znaczny stopnień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 r.ż. orzeczenie
o niepełnosprawności),
– wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Dysfunkcja obu kończyn górnych należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe).
Dysfunkcji narządu wzroku należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:
a) dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,  
b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,
przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome.


OBSZAR B - Zadanie 2  Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

WARUNKI UCZESTNICTWA: Pomoc udzielona w ramach obszaru B.
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:
Maksymalna kwota dofinansowania:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.
UDZIAŁ WŁASNY: BRAK
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,  w którym udzielono pomocy.

Możliwa refundacja kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.


OBSZAR B - Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku)
 
DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania 6.000 zł.
UDZIAŁ WŁASNY: 30% ceny brutto zakupu/usługi.
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
ADRESACI (WARUNKI UCZESTNICTWA):
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu wzroku,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Dysfunkcji narządu wzroku - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę.


OBSZAR B - Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania 2.500 zł.
UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi.
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
ADRESACI (WARUNKI UCZESTNICTWA):
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- dysfunkcja narządu słuchu,
- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
Dysfunkcji narządu słuchu - należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.


OBSZAR B - Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 
DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania 1.500 zł.
UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi.
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot.
ADRESACI (WARUNKI UCZESTNICTWA):
- pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.


OBSZAR C - Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 
DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW:
Maksymalna kwota dofinansowania 3.500 zł.
Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
UDZIAŁ WŁASNY: BRAK
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności


OBSZAR C - Zadanie 3 Pomoc w  zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.
 
DOFINANSOWANIE:
- dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.
Kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
- w zakresie ręki – 9.000 zł,
- przedramienia – 20.000 zł,
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
- na poziomie podudzia – 14.000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Refundacja kosztów dojazdu adresata  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
 

OBSZAR C - Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

DOFINANSOWANIE:
- dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
- refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu
Kwota dofinansowania utrzymania sprawności dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji wynosi do 30% kwot, o których mowa w obszarze C zadaniu 3.
Refundacja kosztów dojazdu adresata  programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.
UDZIAŁ WŁASNY: 10% ceny brutto zakupu/usługi.
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: pomoc może być udzielana po zakończeniu  okresu gwarancji.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


OBSZAR C - Zadanie 5  Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 
DOFINANSOWANIE: maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5.000 zł.
UDZIAŁ WŁASNY: 35% ceny brutto zakupu/usługi.
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: : co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 
OBSZAR D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

DOFINANSOWANIE LUB REFUNDACJA KOSZTÓW: 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną ( każdą) osobą zależną
Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.
UDZIAŁ WŁASNY: 15% ceny brutto zakupu/usługi
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.
AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA - należy przez to rozumieć:
- zatrudnienie, lub
- rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
- rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.