Mając na względzie ochronę danych osobowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz wchodzące w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania danych osobowych do nowych przepisów.

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania będą przysługiwały dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie usunięcia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też sprzeciw wobec przetwarzania danych.


Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, zwane dalej Centrum, danych osobowych i obowiązki Administratora Danych oraz prawa przysługujące klientom.
Zastosowane środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniają wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.
 
Administratorem danych jest:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą
w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania:

Centrum przetwarza dane osobowe klientów, w celu prawidłowej realizacji zadań określonych w przepisach prawa. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- złożenia wniosku przez klienta,
- zawarcia umów, wydania decyzji lub przekazania informacji,
- dokonania rozliczeń,
- prowadzenia zbiorów danych osobowych określonych przepisami prawa, w tym dla celów sprawozdawczości.

Rodzaj danych:

Centrum przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie w tutejszym Centrum:
- imię i nazwisko
- adres zamieszkania
- seria i nr dowodu osobistego
- data urodzenia
- PESEL
- numer telefonu

Centrum przetwarza także dane szczególnie wrażliwe, jak:
- stan zdrowia
- niepełnosprawność
- płeć
- stan cywilny
- stan rodziny, w tym posiadanie dzieci
- stan majątkowy
- wyznanie
- wykształcenie
- zawód
- miejsce pracy
- status na rynku pracy
- karalność
- ograniczenie praw publicznych, w tym ingerencja we władzę rodzicielską
- uzależnienia
 
Podstawa prawna przetwarzania:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Dane osobowe przetwarzane są za zgodą, wyrażoną w chwili składania wniosku.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zrealizowanie uprawnień wynikających z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Centrum danych osobowych klientom przysługują następujące prawa:

 1. W każdej chwili zgoda udzielona Centrum może zostać wycofana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wybranego celu przetwarzania, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że usunięte zostaną dane z  systemów informatycznych i dane nie będą przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili klient może żądać, aby jego dane zostały usunięte bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostaną usunięte z  systemów informatycznych, a dane nie będą przetwarzane.
 3. W każdej chwili klient ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym zakresie. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie z  nośników elektronicznych systemów informatycznych, a dane nie będą przetwarzane.
 4. Klient może zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili klient może zażądać, aby jego dane osobowe zostały  poprawione bądź sprostowane.
 6. Klient może żądać, aby posiadane dane przekazane zostały do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z Centrum podając nazwę i adres podmiotu, do którego należy przekazać dane oraz ich zakres, tzn. które dane przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej lub tradycyjnej po potwierdzeniu tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 7. W każdej chwili klient może zażądać informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

Centrum nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań ma obowiązek poinformować o podjętych działaniach. Żądanie usunięcia lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, a tym samym pozostawienie sprawy, której żądanie dotyczy, bez rozpatrzenia.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są do czasu upłynięcia terminu przechowywania akt, określonego w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim”. Usunięcie danych może nastąpić na żądanie, ale również w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.
W systemach Centrum pozostaną jedynie informacje archiwalne, których przechowywanie związane jest z obowiązującymi przepisami prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Centrum w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Telefonicznie: 84 664 35 90
 3. Poprzez platformę ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: PCPRTomaszowLubelski/SkrytkaESP
 4. Listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22- 600 Tomaszów Lubelski

Powierzenie przetwarzania danych

Centrum może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień, na przykład w celu przekazania niewłaściwie skierowanego wniosku, przekazania informacji o udzieleniu na rzecz klienta wsparcia, o które mógłby wystąpić jednocześnie do innego podmiotu, lub na żądanie podmiotów uprawnionych do pozyskania danych osobowych (Sąd, prokuratura, Policja i in.)

Dane osobowe klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej polityce bezpieczeństwa nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe klientów Centrum nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientom Centrum przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W przypadku Polski jest to:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86