Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w dniu 27 marca 2018 roku, podjęła Uchwałę Nr XXXIII/331/2018 w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu tomaszowskiego.

 

Podział środków  finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 rok:

Środki finansowe  na  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 2 817 381,00

Rehabilitacja zawodowa:

1. Staż zawodowy zgodnie z art. 11 ustawy: 31 000,00
2. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej zgodnie z art.12 a ustawy: 80 000,00
3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zgodnie z art.26e ustawy: 250 000,00
Łączna wysokość środków z zakresu rehabilitacji zawodowej: 361 000,00

Rehabilitacja społeczna:

1. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy: 1 999 500,00
2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zgodnie z art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a ustawy: 50 000,00
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy: 266 881,00,00
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy: 140 000,00
Łączna wysokość środków z zakresu rehabilitacji społecznej: 2 456 381,00

Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu tomaszowskiego, które dokonały zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2017 roku mogą składać w bieżącym roku wnioski i ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Dofinansowanie  do turnusu  rehabilitacyjnego w 2018 roku przyznawane będzie jedynie osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nastąpi według kolejności wpływu wniosków do momentu wyczerpania środków finansowych.
Dofinansowanie do likwidacji barier realizowane będzie w szczególności w zakresie barier architektonicznych oraz technicznych. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się będzie możliwe jedynie w przypadku niewykorzystania środków na bariery architektoniczne i techniczne.