Informacje uzupełniające dotyczące naboru wniosków do Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku. 

Wnioski w ramach obszarów B,C,D,F,G  należy składać w terminie do 06 marca 2017 roku  w pokoju nr 31 Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Jednocześnie informuję, że wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych w przypadku obszaru E programu (dofinansowanie wkładu własnego w projekcie dotyczącym aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych ) składane są bezpośrednio do Oddziału Lubelskiego PFRON, do dnia 30 listopada 2017 roku.

Projektodawcy składający wnioski w ramach obszaru B Programu we wniosku powinni zamieścić informacje:

- liczbę osób niepełnosprawnych korzystających z placówek, w których będą likwidowane bariery architektoniczne,

- liczbę osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich  korzystających z placówek, w których będą likwidowane bariery architektoniczne,

- informację, z której będzie wynikało, czy w okresie ostatnich 4 lat (2012-2016)  projektodawca otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć dokumentację techniczną w wersji elektronicznej zapisaną na płycie CD/DVD. 

Projektodawcy składający wnioski w ramach obszaru D Programu we wniosku powinni zamieścić informacje:

-  liczbę osób niepełnosprawnych, w tym liczbę osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, które będą uczęszczały do placówki dla której będzie dokonywany zakup środka transportu, 

- liczbę osób niepełnosprawnych, w tym liczbę osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich które będą korzystały ze środka transportu zakupionego w ramach Programu, 

- charakterystykę dotychczas wykonywanych przewozów na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem liczby kilometrów przejechanych w ciągu roku kalendarzowego 2016. 

- opis posiadanego taboru z podaniem: liczby posiadanych pojazdów, ich stanu technicznego, roku zakupu. W przypadku gdy stan techniczny posiadanego pojazdu wskazuje na potrzebę wymiany, należy wskazać który z posiadanych pojazdów zostanie  wymieniony, 

- informację, z której będzie wynikało, czy w okresie ostatnich 4 lat (2012-2016)  projektodawca otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier transportowych,

- datę powstania placówki, dla której będzie zakupiony pojazd.